مقایسة تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن پیشروندة سیستم عصبی مرکزی است که با علائم و عوارض ناتوان­کننده همراه است و موجب بروز اختلال­های شدید می­شود و تأثیرات مخرب بر عملکرد روزانه، فعالیت­های شغلی و اجتماعی دارد و مبتلایان به آن احساس خوب بودن عمومی می­کنند. علائم متعدد ام اس تحت تأثیر یکدیگر و درمان های دارویی گوناگون قرار می گیرد. ازاین­رو درمان­های غیردارویی برای کنترل علائم ام اس پیشنهاد می­شود. هدف از این تحقیق مقایسة تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است. این پژوهش یک مطالعة نیمه­تجربی و از نظر هدف کاربردی است. نمونة آماری تحقیق 20 نفر از زنان مبتلا به ام اس با میانگین سنی 95/6 ± 9/30 سال با سطح پایین و متوسط بیماری EDSS≤ 4 بودند. بیماران به­طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند (10 بیمار در گروه تمرینات مقاومتی و 10 بیمار در گروه تمرینات استقامتی). دورة تمرین شامل 8 هفته، دو جلسه در هفته (16 جلسه) و هر جلسه شامل سه مرحلة گرم کردن، تمرینات اصلی و سرد کردن بود. از مقیاس FSS و تست کشیدن طرفی دست (به سمت راست و چپ) به­ترتیب برای اندازه­گیری شدت خستگی و تعادل آزمودنی­های دو گروه قبل و بعد از دورة تمرین استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت بین نمرة شدت خستگی و تعادل بیماران مبتلا به ام اس قبل و بعد از دورة تمرین، در هر دو گروه معنادار بود (05/0 P<). اما بین دو گروه تمرین تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 P>). بنابراین تمرینات مقاومتی و استقامتی می­تواند شدت خستگی و تعادل افراد مبتلا به ام اس را بهبود بخشد. از سوی دیگر، عدم تفاوت معنادار بین نمرة شدت خستگی و تعادل دو گروه بعد از تمرین، حاکی از تأثیر یکسان هر دو نوع تمرین بر بهبود خستگی و تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Resistance and Endurance Exercises on Fatigue Severity and Balance in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ebrahimi Atri 1
  • Maryam Sokhangoi 2
  • Fateme Sarvari 2
1 Ph.D Ferdowsi Mashhad University
2 M.Sc. Ferdowsi Mashhad University
چکیده [English]

Multiple sclerosis is a chronic progressive disease of central nervous system with disabling signs and symptoms which cause severe disorders and damaging effects on daily performance, business and social activities and the patients feel general well-being; therefore, non – drug treatment is recommended to control symptoms of MS. The aim of this study was to compare the effects of the endurance and resistance exercises on fatigue severity and balance in women with multiple sclerosis. This study was a semi-experimental study and the goal was applied. 20 women with MS (mean age of 30.9+6.95 years) with expanded disability status scale of disease (EDSS)≤4 participated in this study and. were randomly assigned to two groups: resistance exercise group (n=10) and endurance exercise group (n=10). Training protocol lasted 8 weeks, two sessions per week (16 sessions) and each session consisted of three stages: warm-up, exercise, cool-down. The severity of fatigue and balance was measured before and after the protocol by FSS scale and lateral reach test (to the right and left side). The results showed a significant difference between the severity of fatigue and balance scores in patients with MS before and after the training period (P<0.05), but there was no significant difference between the two group (P>0.05). It can be concluded that the strength and endurance exercises can improve fatigue severity and balance in patients with MS. On the other hand, insignificant difference between fatigue severity and balance scores between the two groups after training shows the same effect of both types of exercises on the improvement fatigue severity and balance in patients with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Resistance exercise
  • endurance exercise
  • Severity of Fatigue
  • balance