اثر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبالبود. 20 دانشجوی مرد رشتۀ تربیت‌بدنی (سن 73/0±24/20 سال، قد 28/4±27/170 سانتی‌متر، وزن 24/7±38/67 کیلو‌گرم، شاخص تودۀ بدن 02/2±22/23 کیلوگرم بر متر مربع) که هفته‌ای سه بار در تمرینات تیم فوتبال دانشگاه شرکت داشتند، بدون سابقۀ آسیب در اندام تحتانی، داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. برای برآورد تعادل پویای بازیکنان، پس از گرم کردن مختصر، از آزمون تعادل ستاره (SEBT) در هشت جهت استفاده شد. به‌منظور ایجاد خستگی در عضلات آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پای بازیکنان، از دینامومتر ایزوکینتیک بایودکس استفاده شد. آزمون در دو جلسه برگزار شد که در هر یک از جلسات، برنامۀ خستگی به‌صورت تصادفی در یکی از گروه‌های عضلانی آبداکتور/ آداکتور مفصل ران و اورتور/ اینورتور مچ پا، به‌صورت انقباضات مکرر تا رسیدن به 50 درصد حداکثر گشتاور اولیه، با فاصلۀ 72 ساعت و تا حد ممکن در شرایط مساوی اعمال شد. پس از اجرای برنامۀ خستگی پس‌آزمون SEBT به‌عمل آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، آزمون t همبسته و تحلیل واریانس (طرح اندازه‌گیری مکرر) در سطح معناداری 05/0P< استفاده شد. خستگی ایزوکینتیکی عضلات آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا سبب کاهش معنا‌دار فاصلۀ دستیابی در آزمون SEBT شد. ضمن اینکه اِعمال برنامۀ خستگی در عضلات آبداکتور/ آداکتور مفصل ران سبب کاهش بیشتر فاصلۀ دستیابی بازیکنان نسبت به عضلات اورتور/ اینورتور مچ پا شد. با توجه به یافته‌های تحقیق خستگی عضلات آبداکتور/ آداکتور ران نسبت به اورتور/اینورتورهای مچ پا در تعادل پویای بازیکنان فوتبال بیشتر اثر‌گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hip and Ankle Joint Abductor/Adductors Fatigue on Dynamic Balance of Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Kamran Johari 1
  • Seyed Sadredin Shojaedin 2
1 PhD Student, University of Tehran
2 Tehran Kharazmi University
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of hip and ankle joint
abductor/adductors fatigue on the dynamic balance of soccer players. 20
male physical education students (Mean±SD, age: 20.24±0.73 yrs, height:
170.27±4.28 cm, weight: 67.38±7.24 kg, and BMI: 23.22±2.02 kg/m²) who
participated three times per week in university soccer team program,
without any lower extremity injury voluntarily participated in this study. In
order to estimate the participants' dynamic balance, Star Excursion Balance
Test (SEBT) in eight directions was applied after a short warm-up.
Dynamometer Isokinetic Biodex was used to execute fatigue in hip and
ankle joint abductor/adductor muscles. Each subject participated in two
muscle fatigue sessions. In each session, the fatigue program was randomly
assigned to one of the muscle groups of hip abductor/adductor and ankle
joint evertor/inventor in repeated contractions until reaching 50% of
primary maximum torque with the interval of 72 hours in the same situation
as far as possible. Afterwards, SEBT posttest was conducted. Descriptive
statistics, dependent t test and variance analysis (with repeated measures)
was used for statistical analysis at P<0.05. The isokinetic fatigue of hip and
ankle joint abductor/adductors significantly decreased the accessible
distance in SEBT test. Furthermore, fatigue program in the hip
abductor/adductors decreased the accessible distance more than the ankle
joint evertor/inventors. Due to the results, the fatigue of hip
abductor/adductors was more effective in the dynamic balance of soccer
players than ankle joint evertor/inventors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle Abductors
  • Ankle Adductors
  • Dynamic balance
  • fatigue
  • Hip Abductors
  • Hip Adductors