مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی (ACL) در پای برتر و غیربرتر حین حرکت برش به تفکیک جنس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

تغییر جهت بدن در حرکات سریع ورزشی از منظر ایجاد خطر بروز آسیب همواره مورد توجه بوده و در این میان سازوکار‌های آسیب رباط متقاطع قدامی اهمیت ویژه‌ای داشته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ بروز الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در پای برتر و غیر‌برتر حین عمل برش و به تفکیک دختران و پسران بود. تعدادی از ورزشکاران ملی و باشگاهی رشتۀ اسکواش شامل 13 دختر (با میانگین سن6/6±04/23 سال، قد4/5±3/163 سانتی‌متر و وزن0/5±60/61 کیلوگرم) و 13 پسر (با میانگین سن1/4±7/24 سال، قد 8/5±9/179 سانتی‌متر و وزن8/7±8/78 کیلوگرم) در تحقیق حاضر شرکت کردند. به‌منظور اندازه‌گیری زوایای خم شدن زانو، خم شدن تنه، خم شدن جانبی تنه و والگوس زانو حین حرکت برش و در دو لحظۀ تماس اولیۀ پا با زمین و مرحلۀ میانی سکون، حرکت برش با پای برتر و غیر‌برتر بررسی شد. پس از نصب نشانگرها، حرکت برش با استفاده از دوربین‌های پرسرعت کاسیو مدل Exilim، با فرکانس300 هرتز ثبت شد و حرکات ثبت‌شده به‌وسیلۀ نرم‌افزار WinAnalyzeنسخۀ 1-4 3Dآنالیز شد. به‌منظور مقایسۀ زوایای به‌دست‌آمده از تحلیل حرکت در پای برتر و غیر‌برتر، از نرم‌افزار SPSS20 و آزمون آماری تی زوجی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد زوایای مفصلی زانو و تنه حین حرکت برش در پای برتر و غیر‌برتر در دختران به‌طور معناداری تفاوت دارد که این تفاوت در پای برتر و غیر‌برتر پسران فقط در دو مؤلفۀ خم شدن زانو و تنه در لحظۀ تماس اولیه معنادار بود (05/0 ≤ P). این نتایج نشان داد که الگوهای خطرزای آسیب رباط متقاطع قدامی در حرکت برش با پای غیر‌برتر بیشتر بروز می‌کند و در نتیجه خطر بروز آسیب رباط متقاطع قدامی در حرکت برش با پای غیر‌برتر بیشتر از حرکت با پای برتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of High-Risk Patterns of ACL Injury in Dominant and Non-Dominant Legs of Males and Females during Cutting Maneuver

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Seyedi 1
  • Elham Shirzad 2
  • Seyyed Hossein Mirkarimpour 1
  • Neda Rezvankhah Golsefidi 1
1 PhD Student, University of Tehran
2 Assistance Professor, University of Tehran
چکیده [English]

From injury risk perspective, a change in body direction during fast
sport movements is always noticeable while ACL injury is an important
mechanism. This research aimed at comparing high-risk patterns of ACL
injury in dominant and non-dominant legs of males and females during
cutting maneuver. Participants were national and club squash players
including 13 females (mean age: 23.04±6.6 yr, height: 163.3±5.4 cm,
weight: 61.60±5 kg) and 13 males (mean age: 24.7±4.1 yr, height:
179.9±5.8cm, weight: 78.8±7.8 kg). In order to measure knee flexion, trunk
flexion, trunk lateral flexion and knee valgus angles during cutting
maneuver and in two phases of initial foot contact with the ground and mid
stance, cutting maneuver with dominant and non-dominant legs was
analyzed. After the markers had been installed, cutting maneuver was
recorded by Casio Exilim camera with 300 Hz frequency and the recorded
movements were analyzed by WinAnalyze software (Version D34-1). SPSS
(version 20) and Paired-samples t test were used to compare the angles
obtained by the motion analysis of dominant and non-dominant legs. The
results indicated that knee and trunk joint angles during cutting maneuver
had a significant difference between dominant and non-dominant legs of
females while this difference was significant in two parameters of knee and trunk flexion at initial contact among males (P􀂕0.05). These results showed that high-risk patterns of ACL injury had a higher rate of incidence in cutting maneuver with non-dominant leg. Thus ACL injury risk is higher in the cutting maneuver with non-dominant leg than dominant leg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACL injury
  • cutting maneuver
  • dominant leg
  • knee kinematic
  • trunk kinematic