اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشگاه بوعلی سینا، دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

چکیده

هدف این تحقیق تعیین اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی بود. ۱۲ پسر ۱۳ تا ۱۷ سالۀ دچار دفورمیتی زانوی پرانتزی به‌عنوان گروه تجربی و ۱۲ نفر بدون دفورمیتی به‌عنوان گروه شاهد در این تحقیق شرکت کردند. از دستگاه اندازه‌گیری فشار کف پایی برای اندازه‌گیری پارامترهای کف پایی حین فاز استانس راه رفتن استفاده شد. گروه دچار زانوی پرانتزی هشت هفته تمرین اصلاحی انجام دادند. در ابتدا و انتهای دوره پیش‌آزمون و پس‌آزمون گرفته شد. اطلاعات جمع‌آوری‌شدۀ گروه‌ها از طریق روش‌های آماری t مستقل و همبسته در سطح معناداری ۰۵/۰ تجزیه‌و‌تحلیل شد. نتایج پیش‌آزمون نشان داد که افراد دچار زانوی پرانتزی در ناحیۀ انگشتان دوم تا پنجم، حداکثر فشار بیشتری را نسبت به افراد گروه شاهد تجربه می‌کنند (۰۱۸/۰=P). مرکز فشار پا در جهت جانب داخلی-خارجی این افراد در زیر فاز تماس پاشنۀ با زمین بیشتر سوپی‌نیت است (۰۴۹/۰=P). تمرینات اصلاحی موجب کاهش حداکثر فشار در ناحیۀ انگشتان دوم تا پنجم در گروه تجربی شد (۰۲۲/۰=P)، اما تغییر معناداری در مقادیر مرکز فشار پا در جهت جانب داخلی-خارجی مشاهده نشد (۰۵/۰˃P). با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که حرکات اصلاحی موجب بهبود الگوی توزیع فشار افراد دچار زانوی پرانتزی و بهبود الگوی راه رفتن می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of an Eight-Week Corrective Exercise Program on Plantar Pressure Distribution Pattern in Adolescents with Genu Varum Deformity during Stance Phase of Walking

نویسندگان [English]

  • Hamed Esmaeili 1
  • Mehrdad Anbarian 2
  • Fatemeh Salari Esker 3
1 PhD Student, Bu Ali Sina University
2 Assosiated Professor, Bu Ali Sina University
3 MSc Student, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of an eight-week
corrective exercise program on plantar pressure distribution pattern in
adolescents with genu varum deformity. 12 male adolescents aged between
13 and 17 with genu varum deformity were assigned in experimental group
and 12 subjects without this deformity were selected as the control group.
Foot plantar pressure measurement system was used to measure foot
plantar parameters in stance phase of walking. Experimental group
received an eight-week corrective exercise program. A pretest and posttest
was conducted in the beginning and at the end of the study. The data were
analyzed by independent and dependent t tests (P<0.05). Pretest results
showed that the experimental group had a greater plantar peak pressure
under the toes 2-5 areas in comparison with the control group (P=0.018).
Moreover, the center of foot pressure in the exterior-interior lateral
direction in the heel contact phase had more supination (P=0.049).
Corrective exercises reduced peak plantar pressure in the toes 2-5 region in
the experimental group (P=0.022) while no significant difference was
observed in the amounts of the center of foot pressure in the interior-exterior lateral direction (P􀒹0.05). According to the findings of this study, it
can be concluded that corrective exercises improves plantar pressure
distribution pattern among individuals with genu varum as well as the
walking pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Corrective Exercises
  • Genu varum
  • Plantar Pressure
  • Walking