زاویۀ قوس کیفوز، سر به جلو و دامنۀ حرکتی مفصل شانه در هندبالیست‌های نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ورود ورزشکار به سطوح حرفه‌ای فعالیت ممکن است با بروز ناهنجاری‌هایی همراه باشد که بسته به نوع فعالیت ورزشی متغیر است. وضعیت‌‌های سر به جلو، ناراستایی‌های شانه و ستون فقرات از عمده انحرافات قامتی در ورزشکاران دارای فعالیت‌های حرکتی بالای سر است. این ناراستایی‌ها ورزشکار را مستعد آسیب می‌کند. این تحقیق روی 68 نفر از بازیکنان تیم‌های مس کرمان، ستارۀ فروغ کرمان و ثامن‌الحجج مشهد که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند، انجام گرفت. نمونه‌های تحقیق به دو گروه آسیب‌دیده (40N=، سن 43/4±27/24سال، قد24/7±.55/186 سانتی‌متر، وزن06/10±17/85 کیلوگرم) و سالم (28N=، سن82/3±85/23 سال، قد 36/8± 67/183سانتی‌متر، وزن 27/9±32/82 کیلوگرم) براساس معیارهای حذفی تقسیم شدند. برای ارزیابی وضعیت سر به جلو از گونیامتر، به‌منظور ارزیابی کیفوز از خط‌کش منعطف و برای ارزیابی دامنۀ حرکتی از انعطاف‌سنج جاذبه‌ای لیتون استفاده شد. همچنین برای بررسی وضعیت آسیب از فرم ثبت آسیب خود‌گزارشی ورزشکار استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار20spss و آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون (05/0P≤) تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحقیق اختلاف معناداری را در زاویۀ قوس کیفوز (013/0P≤) و سر به جلو (001/0P≤) در هندبالیست‌های سالم و آسیب‌دیده نشان داد. همچنین بین زاویۀ قوس کیفوز و دامنۀ حرکتی چرخش داخلی دست برتر (72/0r= ؛001/0P≤) و خارجی دست برتر (48/0-r= ؛002/0P≤)، چرخش داخلی دست غیر‌برتر (79/0r=؛ 001/0 P≤)، چرخش خارجی دست غیر‌برتر (42/0-r=؛ 038/0P≤) و مفصل شانۀ هندبالیست‌های آسیب‌دیده اختلاف معناداری مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق درمی‌یابیم که ورود ورزشکار به ورزش حرفه‌ای و همچنین تمرین مکرر مهارت‌های خاص ممکن است موجب بروز ناهنجاری‌های قامتی و آسیب‌دیدگی در ورزشکار شود که این ناهنجاری‌ها سبب تغییر کینماتیک مفاصل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها