زاویۀ قوس کیفوز، سر به جلو و دامنۀ حرکتی مفصل شانه در هندبالیست‌های نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ورود ورزشکار به سطوح حرفه‌ای فعالیت ممکن است با بروز ناهنجاری‌هایی همراه باشد که بسته به نوع فعالیت ورزشی متغیر است. وضعیت‌‌های سر به جلو، ناراستایی‌های شانه و ستون فقرات از عمده انحرافات قامتی در ورزشکاران دارای فعالیت‌های حرکتی بالای سر است. این ناراستایی‌ها ورزشکار را مستعد آسیب می‌کند. این تحقیق روی 68 نفر از بازیکنان تیم‌های مس کرمان، ستارۀ فروغ کرمان و ثامن‌الحجج مشهد که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند، انجام گرفت. نمونه‌های تحقیق به دو گروه آسیب‌دیده (40N=، سن 43/4±27/24سال، قد24/7±.55/186 سانتی‌متر، وزن06/10±17/85 کیلوگرم) و سالم (28N=، سن82/3±85/23 سال، قد 36/8± 67/183سانتی‌متر، وزن 27/9±32/82 کیلوگرم) براساس معیارهای حذفی تقسیم شدند. برای ارزیابی وضعیت سر به جلو از گونیامتر، به‌منظور ارزیابی کیفوز از خط‌کش منعطف و برای ارزیابی دامنۀ حرکتی از انعطاف‌سنج جاذبه‌ای لیتون استفاده شد. همچنین برای بررسی وضعیت آسیب از فرم ثبت آسیب خود‌گزارشی ورزشکار استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار20spss و آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون (05/0P≤) تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج تحقیق اختلاف معناداری را در زاویۀ قوس کیفوز (013/0P≤) و سر به جلو (001/0P≤) در هندبالیست‌های سالم و آسیب‌دیده نشان داد. همچنین بین زاویۀ قوس کیفوز و دامنۀ حرکتی چرخش داخلی دست برتر (72/0r= ؛001/0P≤) و خارجی دست برتر (48/0-r= ؛002/0P≤)، چرخش داخلی دست غیر‌برتر (79/0r=؛ 001/0 P≤)، چرخش خارجی دست غیر‌برتر (42/0-r=؛ 038/0P≤) و مفصل شانۀ هندبالیست‌های آسیب‌دیده اختلاف معناداری مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق درمی‌یابیم که ورود ورزشکار به ورزش حرفه‌ای و همچنین تمرین مکرر مهارت‌های خاص ممکن است موجب بروز ناهنجاری‌های قامتی و آسیب‌دیدگی در ورزشکار شود که این ناهنجاری‌ها سبب تغییر کینماتیک مفاصل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Angle of Kyphosis Curve, Forward Head and Motion Rang of Shoulder Joint in Elite Handball Players

نویسندگان [English]

  • Abouzar Saadatian 1
  • Mansour Sahebozamani 2
  • Saeed Imanizadeh 1
1 MSc.Student, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Associated Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

When athletes enter professional activities, they may face abnormalities
which are variable depending on the type of sport activities. Forward head,
shoulder mal-alignments and spinal column are the main postural
deviations in athletes with overhead activity. These abnormalities make
athletes prone to injury. This research was conducted with 68 athletes from
MES KERMAN, STAR FOROUGH KERMAN and SAMENOL HOJAJ
MASHAD teams who were selected by accessible method. The subjects were
divided into two groups: injured (N=40, age=24.27±4.43 yr, height=
186.55±7.24 cm, weight=85.17±10.06 kg) and healthy (N=28, age=23.85±3.82
yr, height=183.67±8.36 cm, weight=82.32±9.27 kg) using exclusion
criteria. To assess forward head, a goniometer was used; to assess
kyphosis, a flexicurve and to assessment ROM, Leighton flexometer were
used. To study subjects' injuries, self-report injury form was used. Data
were analyzed with SPSS20, independent t test and Pearson correlation
coefficient (P􀂔0.05).The results showed a significant difference in angle of
kyphosis curve (P􀂔0.013) and forward head (P􀂔0.001) between healthy and
injured handball players. Also, there was a significant difference between
the angle of kyphosis curve and ROM of internal rotation of dominant hand 
(r=0.72, P􀂔0.001), external rotation of dominant hand (r= -0.48, P􀂔0.002),
internal rotation of non-dominant hand (r=0.79, P􀂔0.001), external rotation
of non-dominant hand (r= -0.42, P􀂔0.038) and shoulder joint of injured
handball players. It can be concluded that if athlete enter professional
sports and repeatedly train the specific skills, it may cause postural
abnormalities and injury. These abnormalities cause kinematic changes in
joints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Rotation
  • Forward Head
  • Handball
  • Injury
  • Internal Rotation
  • Kyphosis
  • range of motion