بررسی گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از یک دوره بازتوانی عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کاشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

آسیب لیگامنت متقاطع قدامی از شایع­ترین آسیب­ها در بین ورزشکاران می­باشد. به طوری­که این لیگامنت حدود 80 درصد از کل جراحی­های انجام شده بر لیگامنت­های زانو را به خود اختصاص می­دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره بازتوانی بر گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنة حرکتی پس از عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی می­باشد. تعداد 9 ورزشکار مرد (با میانگین سنی 2/5 ± 77/28 سال) که تحت عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی به روش استفاده از گرافت همسترینگ قرار گرفته بودند، به­عنوان نمونة تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از انجام دورة فیزیوتراپی گشتاور عضلانی و حس عمقی با استفاده از دینامومتر ایزوکنیتیک بایودکس سیستم 3 و دامنة حرکتی با استفاده از گونیامتر دستی ارزیابی شدند. داده­ها با استفاده از آزمون Paired Samples T test تجزیه­ و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین گشتاور بازکنندة زانو در پای آسیب­دیدة بیماران به­طور معناداری کمتر از پای سالم بود (05/0 ≥ P). تفاوت معناداری در دامنة حرکتی زانوی آسیب­دیده و سالم بیماران مشاهده نشد (05/0 ≤ P). میزان خطای حس عمقی در پای آسیب­دیده تنها یک بیمار بیشتر از پای سالم بود و بقیة بیماران اگرچه میزان خطای حس عمقی کمتری در زانوی آسیب­دیدة خود نسبت به زانوی سالم داشتند،‌ اما تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 ≤ P). از یافته­های تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که اگرچه میزان بازتوانی انجام شده بعد از عمل جراحی نتوانسته میزان قدرت در پای آسیب­دیده را به حد پای سالم برساند، اما بازتوانی انجام شده توانسته است سبب بهبودی دامنة حرکتی و حس عمقی در مفصل زانو شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Muscle Torque, Proprioception and Range of Motion after a Rehabilitation Period of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rostami Haji-Abadi 1
  • Nader Rahnama 2
  • Parvin Pazira 3
  • Effat Bambaeichi 2
چکیده [English]

Anterior cruciate ligament (ACL) injury is one of the commonest injuries in athletes as about 80% of all surgeries performed on the knee ligaments are allocated to ACL. The aim of this study was to investigate the effect of a rehabilitation period on muscle torque, proprioception and range of motion after ACL reconstruction. 9 male athletes (mean age 28.77±5.2 years) who had ACL reconstruction surgery using a hamstring graft participated in this study as the sample. After physiotherapy, muscle torque and proprioception were measured using the Biodex isokinetic dynamometer (system 3) and range of motion was assessed by manual goniometer. Paired samples t test was used to analyze the data. The results of this study showed that the injured knee of patients had significantly lower mean torque in extensor than the uninjured knee (P0.05). No significant difference was observed in range of motion between the injured and uninjured knee (P0.05). Only one patient had higher error of proprioception in the injured knee than uninjured knee. Although the patients had lower error of proprioception in their injured knee, no significant difference was observed (P0.05). It can be concluded that although rehabilitation after ACL surgery was not able to improve strength in the injured knee, it could improve range of motion and proprioception in knee joint.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cruciate Ligament
  • Hamstring Graft
  • Muscle Torque
  • Proprioception
  • range of motion