تأثیر پوسچر سر بر فعالیت میوالکتریک بعضی از عضلات کتف در حرکت ابداکشن شانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان فعالیت عضلات ناحیة کتف در مبتلایان به ناهنجاری سر به جلو بود. جامعة آماری تحقیق، دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران بودند. 14 دختر سالم و 18 دختر مبتلا به ناهنجاری سر به جلو در محدودة سنی 30-23 سال که همتاسازی شده بودند، انتخاب شدند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات دندانه ای قدامی، ذوزنقة بالایی و پایینی آنها حین ابداکشن بازو ثبت شد. به منظور نرمال سازی داده ها مجذور میانگین سطح زیر نمودار الکترومیوگرافی هر عضله بر مجذور میانگین سطح زیر نمودار انقباض ایزمتریک همان عضله تقسیم شد. نتایج دو گروه به کمک آزمون آماری تی مستقل با هم مقایسه شد. میزان فعالیت الکتریکی ذوزنقة بالایی در گروه مبتلا به ناهنجاری سر به جلو بیشتر از گروه سالم بود (002/0= P)، در حالی که رفتار دو عضلة ذوزنقه پایینی و دندانه ای قدامی تفاوتی را بین دو گروه نشان نداد. نتایج پژوهش حاضر تفاوت فعالیت الکترومیوگرافی عضلة ذوزنقه بالایی حین ابداکشن بازو بین دو گروه افراد سالم و مبتلا به ناهنجاری سر به جلو را نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پوسچر نرمال سر حین ابداکشن بازو می تواند از پوسچر بیومکانیکی سر حمایت کند تا فعالیت ذوزنقة بالایی را در حد طبیعی نگه دارد.   

عنوان مقاله [English]

The Effect of Head Posture on Myoelectric Activity of Some Scapular Muscles in Arm Abduction

نویسندگان [English]

  • Azam Mohmoodpoor 1
  • Ali Ashraf Jamshidi 2
  • Reza Rajabi 3
  • Hooman Minoonejad 4
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the activity of scapular muscles in subjects with forward head posture. The statistical population consisted of female students living in University of Tehran dormitories. 14 healthy girls and 18 girls with forward head posture aged between 23 and 30 were selected. The electromyography activity of serratus anterior, upper trapezius and lower trapezius were recorded during arm abduction. To normalize the data, the mean square of level of electromyography of each muscle was divided by the mean square of level of isometric contraction. Independent t test was used to compare the results in the two groups. The results showed that the electric activity of upper trapezius (P=0.002) in subjects with forward head posture was higher than the healthy group while lower trapezius and serratus anterior showed no difference between the groups. The results showed a difference in electromyography activity of upper trapezius during arm abduction between the healthy group and forward head group. Thus, it can be concluded that normal head posture during arm abduction can support the biomechanical head posture to reduce excessive activity of the upper trapezius.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromyography
  • Forward Head
  • Lower Trapezius
  • Serratus Anterior
  • Upper Trapezius