اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم بود. 24 مرد سالمند که همگی از سلامت عمومی برخوردار بودند، بدون سابقة زمین خوردن، به دو گروه تمرین قدرتی (12 نفر با میانگین و انحراف استاندارد سنی 96/6± 2/59 سال، وزن 3/5± 5/74 کیلوگرم، قد 2/6 ± 41/172 سانتی­متر) و کنترل (12 نفر با میانگین و انحراف استاندارد سنی 68/5 ± 6/63 سال، وزن 7 ± 6/77 کیلوگرم، قد 3/7 ± 4/173 سانتی­متر) تقسیم شدند. تعادل ایستا با چشمان باز و بسته از طریق آزمون شارپند رومبرگ (پایایی با چشم باز 91/0 – 90/0 و چشم بسته 77/0 – 76/0) و تعادل پویا به وسیلة آزمون زمان برخاستن و رفتن (پایایی: 99/0) قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه­گیری شد. گروه تمرینی یک دورة تمرین قدرتی هشت هفته­ای (هفته­ای دو جلسه) از هشت گروه عضلانی را به انجام رساندند. در این مدت گروه کنترل به فعالیت­های روزانة خود مشغول بود. برای تعیین اختلاف بین پیش­آزمون و پس­آزمون بین­گروهی، از ANOVA با اندازه­گیری مکرر در سطح معناداری 05/0 P≤ استفاده شد. تجزیه­وتحلیل آماری از طریق نرم­افزار 16 SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد با اینکه تعادل ایستا در وضعیت چشم باز از طریق تمرین قدرتی دستخوش تغییرات شد (06/0=P)، اما این تغییرات در سطح 05/0 P≤ معنادار نبود. تعادل ایستا در وضعیت چشم بسته و تعادل پویا نیز تغییرات معناداری نشان نداد (به­ترتیب 287/0= P و 133/0=P). گروه کنترل نیز در بخش تعادل ایستا با چشمان باز و بسته و تعادل پویا تغییرات معناداری از خود نشان نداد (به­ترتیب 932/0= P، 237/0 = P و 408/0 = P). نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین قدرتی در مدت هشت هفته تأثیر معناداری بر تعادل ایستا و پویای سالمندان ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Strength Training on Static and Dynamic Balance in Healthy Men

نویسندگان [English]

  • Karrar Khaje Nemat 1
  • Heidar Sadeghi 2
  • Mansour Sahebzamani 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effect of resistance training on static and dynamic balance in healthy elderly men. 24 healthy elderly men with no experience of falling were divided into resistance training (RT) group (n=12, mean age: 59.2±6.96 years, weight: 74.5 ±5.3 kg, height 172.41±6.2 cm) and control group (n=12, mean age: 63.6±5.68 years, weight: 77.6±7 kg, height: 173.4±7.3 cm). Static balance was measured with open and closed eyes by Sharpened Romberg (reliability: open eyes 0.90-0.91 and closed eyes 0.76-0.77) and dynamic balance by timed get up and go test (reliability 0.99) before and after the intervention. RT group performed strength training for 8 muscle groups twice a week for 8 weeks while control group had their daily routine. To determine the difference between pretest and posttest of the groups, ANOVA with repeated measures was used at P0.05. Data analysis was completed using the statistical software SPSS v. 16. The results showed that although strength training changed static balance with open eyes (P=0.06) but these changes were not significant at P0.05. No significant changes were observed in static balance with closed eyes and dynamic balance (P=0.287, P=0.133). No significant changes were observed in static balance with open and closed eyes and dynamic balance in control group (P=0.932, P=0.237, P=0.408). The results of this study demonstrated that 8 weeks of resistance training did not have a significant effect on static and dynamic balance in the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • Elderly
  • Healthy
  • resistance training
  • static balance