بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط کایفوزیس و لوردوزیس با تعادل در دانش­آموزان با هایپرکایفوزیس، هایپرلوردوزیس، هایپوکایفوزیس و هایپولوردوزیس و مقایسة تعادل در دو گروه هایپرکایفوزیس و هایپوکایفوزیس و دو گروه هایپرلوردوزیس و هایپولوردوزیس بود. به این منظور 350 دانش­آموز به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. انحنای ستون فقرات آزمودنی­ها به­وسیلة اسپاینال ماوس ارزیابی شد. از این تعداد، 20 فرد دارای هایپرکایفوزیس (با میانگین سنی 80/0±7/12 سال، وزن 01/1±50 کیلوگرم، قد 09/0± 156 سانتی­متر)، 20 فرد دارای هایپوکایفوزیس (با میانگین سنی 89/0±2/12 سال، وزن 11/1±45 کیلوگرم، قد 11/0±149 سانتی­متر)، 20 فرد دارای هایپولوردوزیس (با میانگین سنی 96/0±75/12 سال، وزن 17/1±75/50 کیلوگرم، قد 11/0±151 سانتی­متر) و 20 فرد دارای هایپولوردوزیس (با میانگین سنی 91/0±1/12 سال، وزن 02/1±48 کیلوگرم، قد 10/0±153 سانتی­متر) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل ایستا، پویا و انحناهای ستون فقرات، به­ترتیب از آزمون تعادلی لک­لک،‌ آزمون تعادلی ستاره و اسپاینال ماوس استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و t مستقل استفاده شد (05/0 ≥ P). نتایج نشان داد ارتباط منفی و معنی­داری بین ناهنجاری کایفوزیس با تعادل ایستا و پویا وجود دارد (05/0 P≤). همچنین تعادل ایستا و پویا به طور معنی­داری در افراد هایپرکایفوزیس نسبت به هایپوکایفوزیس کمتر است. بین لوردوزیس و تعادل ایستا و پویا و همچنین بین تعادل ایستا و پویا در دو گروه هایپر و هایپولوردوزیس، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0 P>). به­نظر می­رسد لازم است مربیان ورزش مدارس و تیم­های ورزشی با بررسی­های دوره­ای، افراد با این نوع ناهنجاری و به­وی‍ژه هایپرکایفوزیس را به عنوان افراد مستعد آسیب به­علت کاهش تعادل، برای برنامه­های پیشگیرانه بیشتر مورد توجه قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balance Assessment in Students with Hyperkyphosis and Hyperlordosis

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Norasteh 1
  • Reza Hosseini 2
  • Hasan Daneshmandi 3
  • Sare Shah Heidari 2
چکیده [English]

The aim of this study was to assess the relationship between kyphosis and lordosis and balance in students suffering from hyperkyphosis, hyperlordosis, hypokyphosis and hypolordosis and to compare balance between hyperkyphosis and hypokyphosis groups and also between hyperlordosis and hypolordosis groups. For this purpose, 350 students voluntarily participated in this study. Subjects' scoliosis was screened by spinal mouse device and 20 subjects with hyperkyphosis (mean age 12.7+0.80 years, weight 50+1.01 kg, height 156+0.09 cm), 20 subjects with hypokyphosis (mean age 12.2±0.89 years, weight 45±1.11 kg, height 149±0.11 cm), 20 subjects with hyperlordosis (mean age 12.75±0.96 years, weight 50.75 ±1.17 kg, height 151± 0.11 cm) and 20 subjects with hypolordosis (mean age 12.1±0.91 years, weight 48±1.02 kg, height 153±0.10 cm) were selected as the sample of this study. The single leg balance test, star excursion balance test and spinal mouse device were used to assess static and dynamic balance and scoliosis. To analyze the data, Pearson correlation and independent t test were used (P0.05). Results showed a negative significant relationship between kyphosis and dynamic and static balance (P0.05). Also, static and dynamic balance was significantly lower in subjects with hyperkyphosis than those with hypokyphosis. No significant difference was observed between lordosis and dynamic and static balance and also between static and dynamic balance in hyperlordosis and hypolordosis groups (P>0.05). It seems necessary for sports coaches at schools and sport teams to periodically screen the subjects with these deformities especially hyperkyphosis and pay special attention to them as those prone to injury due to their decreased balance in preventive programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • Flat Back
  • Kyphosis
  • Lordosis
  • Round Back