اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی برخی عضلات اطراف زانو در مرحلة استانس راه رفتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر ران بر پارامترهای الکترومایوگرافی مرحلة استانس راه رفتن بود. به این منظور 12 مرد فعال (سن 27/2±5/24 سال، وزن 61/4±8/75 کیلوگرم، قد 46/6±6/178 سانتی­متر) انتخاب شدند. برای ایجاد خستگی عضلات چهارسر ران از دستگاه Leg extension با بار 50 درصد یک تکرار بیشینه استفاده شد. فعالیت الکترومایوگرافی سطحی عضلات راست رانی، پهن خارجی، پهن داخلی، دوسررانی، نیم وتری، دوقلوی داخلی و درشت نیی قدامی هنگام راه رفتن قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی ثبت شد. از روش آماری t همبسته برای تجزیه­وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد بعد از خستگی موضعی، فعالیت عضلات مورد بررسی در مرحلة استانس راه رفتن کاهش یافته است. از این تحقیق می­توان نتیجه گرفت که خستگی عضلات چهارسر ران با کاهش فعالیت دیگر عضلات و به­ویژه همسترینگ همراه است که ممکن است سبب کاهش ثبات مفصل زانو در مرحلة استانس راه رفتن و در نتیجه احتمال آسیب­دیدگی مفصل زانو شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quadriceps Fatigue on Electromyographic Activity of Some Knee Joint Muscles during Stance Phase of Walking

نویسندگان [English]

  • Behrouz Hajilou 1
  • Mehrdad Anbarian 2
  • Hamed Esmaili 3
  • Sara Sadeghi 1
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of quadriceps fatigue on electromyographic parameters during stance phase of walking. For this purpose, 12 active men (age: 24.5±2.27 years, weight: 75.8±4.61 kg, height: 178.6 ± 6.46 cm) were selected. Leg extension machine was used to induce quadriceps fatigue with 50% of one – repetition maximum load. Surface electromyographic activity of rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, biceps femoris, semitendinosus, medial gastrocnemius and tibialis anterior muscles were recorded during walking before and after fatigue protocol. Paired t test was used to analyze the data. The results showed a decrease in the activity of selected muscles after fatigue during stance phase of walking. It can be concluded that quadriceps fatigue was accompanied with lower activity of other muscles especially hamstring which can decrease knee joint stability during the stance phase of walking and consequently the probability of knee injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromyography
  • fatigue
  • Quadriceps
  • Stance
  • Walking