بررسی ارتباط مهارت های روانی با آسیب بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

وقوع آسیب به‌طور معمول در بیشتر ورزش­ها و بازی­ها مشاهده می­شود. وقوع آسیب­ها دلایل زیادی دارد که جنبة روانی از جملۀ آنهاست. مطالعات تجربی متعددی نشان داده­اند که عوامل روانی خاصی تعداد و شدت آسیب­های ورزشی را تحت تأثیر قرار می­دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط مهارت­های روانی با میزان بروز آسیب در بازیکنان فوتبال لیگ برتر استان تهران بود. به این منظور 108 بازیکن از بین چهار تیم لیگ برتر استان تهران در این تحقیق شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق برگة گزارش آسیب و پرسشنامۀ OMSAT-3 جمع­آوری شد. از روش­های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد 5/89 درصد بازیکنان در طول یک فصل حداقل یک آسیب را متحمل شده­اند که 7/90 درصد این آسیب­ها حداقل 3–1 روز موجب دوری بازیکنان از تمرین یا مسابقه شدند. همچنین مشخص شد بین سطح مهارت­های روانی و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال لیگ برتر رابطة معناداری در جهت منفی وجود دارد. ارتباط مهارت­های روانی پایه، مهارت­های روانی– تنی، مهارت­های شناختی و مهارت­های روانی در مجموع با تعداد بروز آسیب در بازیکنان فوتبال تیم­های تهرانی لیگ برتر به­ترتیب برابر بود با 265/0- = r (006/0 = P)، 609/0- = r (0001/0 = P)، 693/0- = r (0001/0 = (P و 697/0- = r (0001/0 = (P. مجموع یافته­های این تحقیق نشان داد که برخورداری از سطح بالایی از مهارت­های روانی به بازیکنان لیگ برتر کمک می­کند تا بهتر با موقعیت­های استرس­زا که در ورزش اتفاق می­افتد، کنار بیایند و با افزایش اعتماد به نفس و دیگر مهارت­های روانی با عوامل روانی مضر مانند استرس و اضطراب به­خوبی مقابله کنند و در نهایت احتمالاً بروز آسیب را کاهش دهند. بنابراین به مسئولان، مربیان، پزشکان و روان­شناسان ورزشی توصیه می­شود با برنامه­ریزی و اقدامات لازم برای آموزش مهارت­های روانی با افزایش سطح مهارت­های روانی، احتمال بروز آسیب در بازیکنان فوتبال را کاهش دهند و به این صورت در پیشگیری از بروز آسیب گام­هایی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها