تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر با قوس کف پای متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر خستگی ناشی از تمرین بر تعادل پویای دانش‌آموزان دختر 15 تا 18 ساله با قوس کف پای متفاوت بود. برای اندازه‌گیری قوس کف پای آزمودنی‌ها از آزمون افت استخوان ناوی استفاده شد. سپس 75 دانش‌آموز که به‌صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند، در سه گروه 25 تایی 1. گروه با قوس کف پای نرمال؛ 2. گروه با قوس کف پای صاف؛ و 3. گروه با قوس کف پای گود قرار گرفتند. پیش‌آزمون تعادلی (SEBT)، پروتکل خستگی عملکردی (20 دقیقه فعالیت در 7 ایستگاه) و پس‌آزمون SEBT اجرا شد. برای تعیین میزان خستگی از مقیاس میزان درک تلاش (RPE) بورگ قبل از شروع ایستگاه اول، پایان ایستگاه سوم و دقیقاً بعد از اتمام ایستگاه هفتم استفاده شد. از آزمون t وابسته و آزمون تحلیل واریانس یکسویه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری بین نمره‌های تعادل پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر سه گروه نشان داد (004/0P=). آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که بین میانگین تفاضل نمره‌های تعادل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کف پای نرمال با گروه کف پای صاف و با گروه کف پای گود اختلاف معناداری وجود دارد (05/0P<). با توجه به کاهش معنادار تعادل در آزمودنی‌های دچار ناهنجاری قوس کف پا، ازاین‌رو اصلاح ناهنجاری‌های قوس کف پا و استفاده از دوره‌های تمرینی مناسب به‌منظور ارتقای آمادگی جسمانی این افراد توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of functional fatigue on dynamic balance in girl students with different plantar arch

نویسندگان [English]

  • Forough Moeini 1
  • Azar Aghayari 2
  • Seyed Hamed Mousavi 3
1 MA physical education & sport science
2 Assistance professor university payamenoor Tehran
3 MA corrective exercise and sport pathology
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of functional fatigue dynamic balance in girl students with different plantar arch. To measure the subjects' foot arch was used the navicular drop test. Then The 75 students who were selected at random and targeted in three groups twenty five people 1- Group with normal foot arch 2- Group with flat foot arch 3- Group with cavus foot arch were placed. Pre-test SEBT, fatigue protocol (20 minutes activity in 7 stations) and pos-test SEBT Was performed. To determine quantity of fatigue was used Borg (RPE) scale effort of perception before the first station starts, End of the third station and Just after finishing seventh station. The data is analyzed in significance level .05 by the use of Spss17 software and dependent t test, One-way ANOVA and Scheffe's post hoc test. The results showed a significant difference between pre-test and post-test scores dynamic balance in all three groups (P=0.004). Scheffe's post hoc test showed that there is a significant difference between the mean difference between pre-test and post-test scores in the balance Group of normal foot arch with Group of flat foot arch and Group of cavus foot arch (P<0.05). Due to the significant reduction in the balance of subjects with abnormal arch, so the correct of abnormality foot arch and use of appropriate training courses to improve their physical fitness is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flat foot
  • normal foot
  • cavus foot
  • girl students
  • Dynamic balance
  • functional fatigue
  • static balance