اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی: پژوهش موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دو ماه تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی دای پلژی بود. این تحقیق روی 3 پسر فلج مغزی با میانگین سنی 5/6 سال انجام گرفت. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح A-B استفاده شد. به‌طوری‌که پس از تعیین موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و طی 24 جلسه مداخلۀ انفرادی، تمرینات قدرتی و تعادلی به آزمودنی‌ها ارائه شد و هر سه آزمودنی یک ماه پس از پایان مداخله دو هفتۀ پی‌در‌پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. تعادل با آزمون برگ اندازه‌گیری شد. براساس شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نمودار داده‌ها، مداخلۀ مورد نظر برای هر سه شرکت‌کننده در تعادل ( PND 100% برای هر سه شرکت‌کننده) اثربخش بوده و میزان تعادل افراد بعد از مداخله نسبت به مرحلۀ پایه بهبود داشته است، اما یک ماه پس از پایان مداخله روند نسبتاً ثابتی داشته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات مقاومتی و تعادلی می‌تواند موجب بهبود تعادل افراد فلج مغزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a period of resistive and balance exercises on the balance of cerebral palsy children: a case study

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Esmailiyan 1
  • Seyyed Mohammad Marandi 2
  • Fahimeh Esfarjani 3
1 M.Sc of Sport Physiology,Physical Education Faculty.Isfahan University, Isfahan,Iran
2 Associate Professorof Sport Physiology, Physical Education Faculty.Isfahan University, Isfahan,Iran
3 Assistant Professorof Sport Physiology, Physical Education Faculty.Isfahan University, Isfahan,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of two months of resistive and balance training on the balance of children with diplegic cerebral palsy. The study was performed on three boys with cerebral palsy with a mean age of 6/5.In this study, single subject research method with A-B plan is used. So that after locating the baseline, the intervention began and after 24 sessions of individual intervention, strength and balance exercises were presented to participants subjects and all three participants subjects one month after the end of the intervention were followed by track test for 2 consecutive weeks. Balance was measured by test sheet. based on variables of descriptive statistics and Visual analysis of the data chart, For all three participants in balance (100%PND for all participants) the intervention was effective, and the balance after the end of the intervention phase has improved in comparison to the base phase, but a month after the end of the intervention phase the process has been relatively stable. Present study results showed that strength and balance exercises can improve balance in individuals with cerebral palsies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : a case study
  • balance
  • Balance Training
  • children cerebral palsy
  • resistance training