اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی: پژوهش موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دو ماه تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی دای پلژی بود. این تحقیق روی 3 پسر فلج مغزی با میانگین سنی 5/6 سال انجام گرفت. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح A-B استفاده شد. به‌طوری‌که پس از تعیین موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و طی 24 جلسه مداخلۀ انفرادی، تمرینات قدرتی و تعادلی به آزمودنی‌ها ارائه شد و هر سه آزمودنی یک ماه پس از پایان مداخله دو هفتۀ پی‌در‌پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. تعادل با آزمون برگ اندازه‌گیری شد. براساس شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نمودار داده‌ها، مداخلۀ مورد نظر برای هر سه شرکت‌کننده در تعادل ( PND 100% برای هر سه شرکت‌کننده) اثربخش بوده و میزان تعادل افراد بعد از مداخله نسبت به مرحلۀ پایه بهبود داشته است، اما یک ماه پس از پایان مداخله روند نسبتاً ثابتی داشته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات مقاومتی و تعادلی می‌تواند موجب بهبود تعادل افراد فلج مغزی شود.

کلیدواژه‌ها