مقایسۀ حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و الکترومایوگرافی عضلات ساق پا در حرکت فرود تک‌پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال از ارتفاعات مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استادیار،گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، مقایسۀ فعالیت عضلات دوقلوی داخلی، نعلی و حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در حرکت فرود تک‌پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال از ارتفاعات مختلف بود.22 دانشجوی مرد سالم رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، شامل 10 نفر دارای زانوی پرانتزی و 12 نفر دارای زانوی نرمال در این تحقیق شرکت کردند. ناهنجاری زانوی پرانتزی با کولیس و گونیامتر انداز­ه‌‌گیری شد. آزمودنی­ها حرکت فرود تک‌پا را از سه ارتفاع 20، 40 و 60 سانتی­متر روی صفحۀ نیرو انجام دادند. حرکت فرود به دو مرحله تقسیم شد:100 میلی‌ثانیه قبل از تماس آغازین پا با زمین و 100 میلی‌ثانیه بعد از تماس پا با زمین (مرحلۀ جذب نیرو). برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار Matlab نسخۀR2009a،spss نسخۀ21 و آزمون تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد (05/0P£). تفاوت معناداری در حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام برخورد پنجه در سه ارتفاع بین دو گروه مشاهده نشد (05/0<P)، اما تفاوت حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام برخورد پاشنه بین دو گروه معنادار بود (05/0>P). تفاوت معناداری در فعالیت عضلۀ دوقلوی داخلی و نعلی قبل از فرود بین دو گروه مشاهده نشد، اما در مرحلۀ جذب نیرو تفاوت معناداری در فعالیت عضلۀ دوقلوی داخلی بین دو گروه به‌دست آمد (05/0>P) و عضلۀ نعلی تفاوت معناداری نشان نداد (05/0<P). همچنین هر کدام از متغیرهای مورد نظر در ارتفاع­های مختلف باهم تفاوت معناداری داشتند (05/0>P). افزایش حداکثر نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و کاهش فعالیت عضلات ساق پا (به‌ویژه دوقلوی داخلی) در افراد دارای زانوی پرانتزی، احتمالاً در طولانی­مدت سبب آسیب­دیدگی و بروز بیماری­های تخریب مفصلی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparsion of peak vertical ground reaction forces and leg muscles electromyography during single leg drop landing between men with genu varum deformity and normal knee from different height

نویسندگان [English]

  • Seyyed Kazem Mosavi 1
  • Seyed Sadreddin Shojaeddin 2
  • Raghad Memar 3
1 MSc, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport‌Sciences,Kharazmi‌ University‌ of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences,Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Biomechanics, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

the purpose of this study is to compare the peak vertical ground reaction forces and leg muscle activityduring single leg drop landing between men with genu varum deformity and normal knee from three heights.22 male students in physical education and sport science participated in this research subjects were 10 people with genu varum deformity and 12 with normal knee.Genuvarum deformity was measured and recorded by a caliper.Subjects performed single-leg landing dropping from three height 0.2 , 0.4,0.6 m onto a force platform. Statistical analysis of data was performed via matlab version R2009a, spss and Univariate analysis of variance test(pNo significant difference was found in the peak vertical ground reaction during metatarsalcontact(P>0/05). However the peak vertical ground reaction force in calcaneus contact has significance difference (P <0/05).plantarflexors between groups had not significantly different precontact (p>0/05) but postcontact, medialisgastrucnemius had significant difference between two groups (p<0/05) and also each of the three variables were significantly different at three different heights(p<0/05). The higher rate of injury and osteoarthritis risk in people with genu varum in respect to normal ones might be due to higher ground reaction forces to the extremity during landing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reaction force
  • Electromyography
  • leg muscles
  • Single leg drop landing
  • Genu varum