تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی و دوره‌های مختلف بی‌تمرینی بر تعادل پویا در مردان سالمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

سالمندی موجب بروز تغییراتی در عملکرد سیستم­های فیزیولوژیک درگیر در تعادل بدن می­شود که با عدم تعادل همراه است. بنابراین استفاده از تمریناتی که به کسب و پایداری تعادل منجر شوند، اهمیت دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دوازده هفته تمرینات عملکردی و دوره­های مختلف بی­تمرینی بر عملکرد عصبی-عضلانی و تعادل پویای مردان سالمند سالم بود. 30 مرد سالمند (میانگین سنی 22/3±71 سال، قد 2/7±168 سانتی‌متر و تودۀ بدنی ­ 6/6±8/66 کیلوگرم) داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و پس از تأیید نمرۀ مطلوب با تست تعادل برگ تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به انجام تمرینات عملکردی (12 هفته، هر هفته 3 جلسه‌ و هر جلسه 75 دقیقه) پرداختند. گروه کنترل نیز به فعالیت‌های روزانۀ خود ادامه دادند. قبل و بعد از دوازده هفته تمرینات و پس از چهار، شش و هشت هفته بی­تمرینی آزمون زمان برخاستن و رفتن (TUG) از آزمودنی‌ها به‌منظور سنجش تعادل پویا، به‌عمل آمد. آزمون­های آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های تکراری و Anova یکطرفه نشان داد که پس از اجرای تمرینات، عملکرد عصبی-عضلانی آزمودنی­ها در گروه تمرینات عملکردی به­طور معنا­داری بهبود یافت (05/0≥P). همچنین در گروه تمرین عملکردی بین پس‌آزمون و شش و هشت هفته بی­تمرینی اختلاف معنا­داری مشاهده شد (05/0≥P). نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات عملکردی با تأکید بر تقویت فاکتورهای قدرت، استقامت، انعطاف‌پذیری و تعادل تأثیر معنا­داری بر عملکرد عصبی-عضلانی افراد سالمند دارد. همچنین سازگاری­های به‌دست‌آمده تا چهار هفته پس از قطع تمرین حفظ شد. بنابراین انجام این الگوی جدید تمرینات که با هزینۀ اندک موجب بهبود و حفظ کارایی می‌شود، می‌تواند برای سالمندان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. دواتگران تقی­پور، کیوان. (1384). "ترجمه و هنجاریابی نسخۀ فارسی معادل­سازی‌شدۀ مقیاس تعادلBerg  در سالمندان ایرانی" . دانشکدۀ علوم بهزیستی و توانبخشی،  پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. تهران. ص 137-122.
 2. عباسی، علی. صادقی، حیدر. برنجیان تبریزی، حسین. باقری، کامبیز. قاسمی زاد، علیرضا. (1391). "تأثیر تمرینات تعادلی در آب و بی­تمرینی بر عملکرد عصبی-عضلانی و تعادل مردان سالمند سالم". کومش. شمارۀ 13(3). ص 353-345.
 3.  غلامعلی، میثم. نورشاهی، مریم. کنشلو، سمانه. (1391). "مقایسۀ برخی شاخص­های عملکرد سیستم عصبی-عضلانی سالمندان مرد شرکت‌کننده در ورزش­های صبحگاهی و سالمندان مرد غیرفعال". پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی. شمارۀ 1(1). ص 10-1.
 4.  هافمن، جی. (1382). "اصول برنامه‌نویسی تمرین". ترجمۀ دکتر حمید آقاعلی‌نژاد، دکتر رحمن سوری. تهران، انتشارات دنیای حرکت. ص 30-25.
 5. Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki B. (1992). "Measuring balance in the elderly: validation of an instrument". Can J Public Health. 83 Suppl 2, PP: 7-11.
 6. Cannone, Jesse. "Functional training". Retrieved 2007-08-26. Available at: http://www.bodybuilding.com/fun/jessec4.htm.
 7. Carroll TJ, Barry B, Riek S, Carson RG. (2001). "Resistance training enhances the stability of sensorimotor coordination". ProcBiol Sci. 268(1464), PP: 221-7.
 8. Carroll TJ, Riek S, Carson RG. (2001). "Neural adaptations to resistance training: implications for movement control". Sports Med. 31(12), PP: 829-40.
 9. Cromwell RL, Meyers PM, Meyers PE, Newton RA. (2007). "An effective exercise for improving balance ability in older adults". J Gerontol A BiolSci Med Sci. 62(6), PP: 641-646.
 1. Dabidiroushan V, Gaeini AA, Namvarasl N. (2007). "The effect of four weeks detraining on high sensitive C-Reactive Protein in rats". Olympic Fall. 37, PP: 61-72.
 2. Morat T, Mechling H. (2014). "The functional movement circle for older adults: feasibility and effects on physical performance". Aging Clin Exp Res. 21, PP: 1–9.
 3. Pacheco MM, Teixeira LA, Franchini E, Takito MY. (2013). "Functional vs. Strength training in adults: specific needs define the best intervention". Int J Sports Phys Ther. 8(1), PP: 34-43.
 4. Wannamethee SG, Lowe GD, Whincup PH, et al. (2002). "Physical activity and homeostatic and inflammatory variables in elderly men". Circulation. 105(15), PP: 1785-90.
 1. de Bruin ED, Murer K. (2007). "Effect of additional functional exercises on balance in elderly people". ClinRehabil. 21(2), PP: 112-121.
 2. Dehghani R, Valaei N. (2005). "Scorpion bite in Iran: Review of the literature". Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services. 9, PP: 66-84.
 3. Dodd KJ, Taylor NF, Bradley S. (2004). "Strength training for older people. In Optimizing exercise and physical activity in older people". Eds. Morris M, Schoo A. Edinburgh, Butterworth-Heinemann. Ch7, PP: 125-158.
 4. Galvao D, Taaffe D. (2005). "Resistance exercise dosage in older adults: single- versus multiset  effects on physical performance and body composition". J Am Geriatr Soc. 53(12), PP: 2090-2097.
 5. Giné-Garriga M, Guerra M, Pagès E, Manini TM, Jiménez R, Unnithan VB. (2010). "The effect of functional circuit training on physical frailty in frail older adults: a randomized controlled trial". J Aging Phys Act. 18(4), PP: 401-24.
 6. JahadianSarvestani H, BerenjeianTabrizi H, Abbasi A, Rahmanpourmoghaddam J. (2012). "The Effect of Ten Weeks Aquatic Balance Training and Functional Training on Dynamic Balance in Inactive Elder Males". Middle-East Journal of Scientific Research. 11 (3), PP: 296-303.
 7. Jensen JL, Marstrand PC, Nielsen JB. (2005). "Motor skill training and strength training are associated with different plastic changes in the central nervous system". J ApplPhysiol. 99(4), PP: 1558-1568.
 8. Justine M, Hamid TA, Mohan V, Jagannathan M. (2012). "Effects of Multicomponent Exercise Training on Physical Functioning among Institutionalized Elderly". ISRN Rehabilitation. PP: 1-7.
 9. Karni A, Meyer G, Jezzard P, Adams MM, Turner R, Ungerleider LG. (1995). "Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning". Nature. 377(6545), PP: 155-158.
 10. King MB, Judge JO, Whipple R, Wolfson L. (2000). "Reliability and responsiveness of two physical performance measures examined in the context of a functional training intervention". Phys Ther. 80(1), PP: 8-16.
 11. Koneshlou S, Baranchi M, Amin-Aleslam N. (2012). "The Effects of Aerobic Training and Detraining on some Health Variables in Overweight Women". 1st Int. Congress on Women's Role in Society & Family's Health. P: 9.
 12. Kornatz KW, Christou EA, Enoka RM. (2005). "Practice reduces motor unit discharge variability in a hand muscle and improves manual dexterity in old adults". J Appl Physiol. 98(6), PP: 2072-80.
 13. Manini T, Marko M, VanArnam T, Cook S, Fernhall B, Burke J, Ploutz-Snyder L. (2007). "Efficacy of resistance and task-specific exercise in older adults who modify tasks of everyday life". J Gerontol A BiolSci Med Sci. 62(6), PP: 616-23.
 1. Nagai K, Yamada M, Tanaka B, Uemura K, Mori S, Aoyama T, Ichihashi N, Tsuboyama T. (2012). "Effects of Balance Training on Muscle Coactivation During Postural Control in Older Adults: A Randomized Controlled Trial". J Gerontol A BiolSci Med Sci. 67(8), PP: 882-9.
 2. New Zealand Ministry of Health.(2002). "Health of Older People Strategy: Health Sector Action to 2010 to Support Positive Ageing". Wellington: Ministry of Health Publications; 2002.
 1. Piirtola M, Era P. (2006). "Force platform measurements as predictors of falls among older people". Gerontology. 52(1), PP: 1-16.
 2. Rees S, Murphy A, Watsford M.  (2007). "Effects of vibration exercise on muscle  performance and mobility in an older population". Journal of  Aging & Physical  Activity.  15, PP: 367-381.
 3. Resende SM, Rassi CM, Viana FP. (2008). "Effects of hydrotherapy in balance and prevention of falls among elderly women". Rev Bras Fisioter. 12(1), PP: 57-63.
 4. Sacco ICN, Bavarian TA, Watari R, Suda EY, Canettieri MG, Souza LC, Oliveira MF, Santos S. (2008). "Envelhecimento, atividade física, massa corporal e arco plantar longitudinalinfluenciam no equilíbriofuncional de idosos". Rev Bras Educ Fís Espm. 22(3), PP: 183-191.
 5. Sherrington C, Whitney JC, Lord SR, Herbert RD, Cumming RG, Close JCT. (2008). "Effective exercise for the prevention of falls: a systematic review and meta-analysis". J Am GeriatrSoc. 56, PP: 2234-43.
 6. Thompson CJ, Cobb KM, Blackwell J. (2007).  "Functional training improves club head speed and functional fitness in older golfers". J Strength Cond Res. 21(1), PP: 131-7.
 7. Vale RG, de Oliveira RD, Pernambuco CS, de Meneses YP, NovaesJda S, de Andrade Ade F. (2009). "Effects of muscle strength and aerobic training on basal serum levels of IGF-1 and cortisol in elderly women". Arch GerontolGeriatr. 49(3), PP: 343-347.
 8. Valkeinen H, Hakkinen A, Hannonen P, Hakkinen K, Alen M.  (2006). "Acute heavy-resistance exercise-induced pain and neuromuscular fatigue in elderly women with  fibromyalgia and  in healthy controls: effects of strength training". Arthritis Rheumlogy.  54,PP: 1334-1339.
 9. Vandervoort A.  (2002). "Aging of the human neuromuscular system". Muscle  &  Nerve,  25, PP: 17-25.
 10. Veras R. (2009). "Population aging today: demands, challenges and innovations". Rev SaudePublica. 43(3), PP: 548-54.
 1. Yim-Chiplis PK, Talbot LA. (2000). "Defining and measuring balance in adults". Biol Res Nurs. 1(4), PP: 321-31.