تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی، تعادل و هموگلوبین گلیکوزیلۀ بیماران زن مبتلا به دیابت نوع2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار،گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد مبارکۀ اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

دیابت با اختلال در ارگان‌های مختلف همراه بوده و پیامدهای ناشی از آن شایان توجه است. پیلاتس روش مفیدی به‌منظور کنترل بیماری است. هدف از این مطالعه تعیین اثر‌بخشی تمرینات منتخب پیلاتس بر قدرت عضلانی، تعادل و هموگلوبین گلیکوزیلۀ بیماران مبتلا به دیابت نوع2 بود. 30 بیمار زن مبتلا به دیابت در دامنۀ سنی 45-30 سال به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته تمرینات پیلاتس را انجام دادند. قدرت با دستگاه دینامومتر، تعادل ایستا و پویا با آزمون‌‌های ایستادن روی یک پا و ایستادن و رفتن و هموگلوبین گلیکوزیله از طریق آزمایش خون، پیش و پس از هشت هفته اندازه‌گیری شد. به‌منظور آنالیز داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پس از هشت هفته بهبود معناداری در قدرت عضلانی، تعادل ایستا و هموگلوبین گلیکوزیلۀ گروه تجربی مشاهده شد و در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد (‌05/0≥P). همچنین نتایج تغییر معناداری را در تعادل پویا در هر دو گروه تجربی و کنترل نشان نداد (‌05/0≥P). نتایج نشان داد از این تمرینات می‌توان به‌عنوان روش درمانی مکمل سودمند برای این بیماران استفاده کرد.[1]
 
 

                         


    
 
 

کلیدواژه‌ها


 

 

1. استقامتی، علیرضا. حسبی، محمد. حلب‌چی، فرزین . (1392)."تجویز تمرینات در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نوروپاتی". مجلۀ دیابت و متابولیسم ایران،7(3)، صص 265-251.

2. بهنام وشانی، حمیدرضا. شیردل‌زاده، سارا. قائمی، نصرت.کریمی مونقی، حسین. (1390)."تأثیر خود مدیریتی بر بیماران مبتلا به دیابت نوع یک".فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،18(4)، صص 294-288.

3. بلوچی، علی‌اکبر. ابراهیمی، اسماعیل. اکبری، محمد . (1384). "بررسی میزان همبستگی بین قدرت عضلانی اندام‌‌های پایینی با آزمون‌های تعادل در دو گروه سنی 55-65 و بالای 65 سال" . پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشور، اسفند،(61)، صص 12-1.

4. صارمی، عباس .(1390). "تمرینات ورزشی و دیابت ملیتوس". مجلۀ سلول و بافت (علمی-پژوهشی)،2(3)، صص 181-171.

5 .صادقی، حیدر. نوروزی، حمیدرضا . اصل کریمی، اکرم و همکاران. (1387)."تأثیر6 هفته تمرینات عملکردی بر تعادل استاتیک و دینامیک مردان سالمند". مجلۀ سالمندان ایران،3(2)، صص 571-565.

6.عطری، بهاره. شفیعی، مرتضی . (1386). "تمرینات پیلاتس(مبانی علم کنترولوژی)". نشر تهران تالیا، صص 36-1.

7.کمالی، عاطفه، مهدوی‌نژاد، رضا، قاسمی، غلامعلی، میناسیان، وازگن. (1393). "تأثیرتمرینات پیلاتس بر قدرت عضلانی، دامنۀ حرکتی، تعادل و افسردگی زنان سالمند". رسالۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص 75-50 .

8.محمدزاده، حسن. عابدینی، مهری. رضایی، سعید. صفری، حدیث . (1392)."تأثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل دینامیک و عملکرد راه رفتن در زنان سالمند با سابقۀ افتادن". فصلنامۀ علمی- پژوهشی طب توانبخشی دانشکدۀ علوم توانبخشی،2(3)،صص 16-11.

9.نیکزاد، محمدباقر. افضل‌پور، محمداسماعیل . (1391)."تأثیرتمرینات مقاومتی-ویبرشن بر سندرم متابولیک،ریسک فاکتورهای قلب و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو". مجلۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،4(9)، صص 323-317.

10.نزاکت الحسینی، مریم. مختاری، مهیار. اسفرجانی، فهیمه . (1391)."تمرینات پیلاتس عملکرد شناختی وحرکتی را در بیماران زن با اختلال افتادن بهبود می‌بخشد". تحقیق در علوم توانبخشی، 8 (3)، صص 12-1.

11.یاوری، عباس. نجفی‌پور، فرزاد. عسگرزاده، اکبرعلی. نیافر، میترا. نیکوخصلت، سعید. (1390). "تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی و ترکیبی از تمرینات مقومتی و هوازی برگلوکزخون و ریسک فاکتورها در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو".مجلۀ علوم پزشکی تبریز،33(4)، صص 91-82 .

12 .American Diabetes Association. (2013). " Standards of medical care in diabetes". Journal of Diabetes Care , Jan, 33, PP:11-61.

13.Allet, S., Armand, R. A ., de Bie , A .,Golay, D ., Monnin, K ., Aminian, J. B. , Staal E. D.(2010)."The gait and balance of patients with diabetes can be improved".A randomised controlled trial , JournalofDiabetologia , 53(3),PP:458–466.

14.Bohannon, R.W . ( 2006). "Single limb stance times: A descriptive metaanalysis of data from individuals at least 60 years of age". Journal ofTopics in Geriatric Rehabilitation, 22(1), PP:: 7-70.

15.Brook, C, Clayton, P, Brown, R.Charles, G.D (2010). "clinical pediatric endocrinology". Sixth edition.ily online library ,PP:423-476.

16.Caldwell, K., Harrison, M., Adams, M., Triplett, N.T.(2009). "Effect of Pilates and taijiquan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students".Journal of Bodywork and Movement Therapies, 13(2),PP: 155-163.

17.Carrol, T.J, Barry, B, Riek, S, Carson, R.G. (2001). "Resistance training enhances the stability of sensorimotor coordination".Journal of Proceedings B , 10,PP:221-227.

18.Dela, F, Ploug, Th, Handberg, A, Lone, N. Petersen and etal (1994)."Physical training increases muscle GLUT4 protein and mRNA in patients with NIDDM. Journal of diabetes, 43, PP:862-865.

19. Dombrowski, E, Fitzpatrick, J, Hall-Alston, A, Barnes, CH, Singleton, J. (2014)."The effect of nutrition and exercise in addition to hypoglycemic medications on HbA1c in patients with type2diabetes mellitus".Journal of JBI library, (11)2, PP:1423-2014.

20.DeVreede, P.L, Samson, M.M, Van Meeteren , N.L, Duursma, S.A, Verhaar, H.J. (2005). "Functional-task exercise to improve daily function in older women": A randomized, controlled trial. Journal of Am GeriatrSoc , 53, PP:2-10.

21.Eric, G, Johnson Larsen , A,  Ozawa, H, Christine, A, Wilson, L. Kennedy.( 2007)".The effects of Pilates-based exercise on dynamic balance in healthy adults."Journal of Bodywork &MoveTherapies , 11(3), PP:238-242.

22.Gutierrez, E, Helber, M, Dealva, D, Richardson, J. (2001). "Diabetes mellitus".Journal of Clinical Biomechanics,16(6), PP:522-528.

23.Gilpin, S. A., Gosling, J. A., Smith, A .R. B .(1989). "The pathogenesis of genito-urinaryprolapse and stress incontinence of urine":A histological and histochemical study.Journal of BJOG, 96(1) ,PP:15-23.

24.Kloubec, J.A. (2010). "Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture". Journal of Strength Cond Res, 24(3) ,PP:7-661.

25.Kornatz, K.W, Christou, E.A, Enoka, R.M. (2005). "Practice reduce motor unit discharge variability in a hand muscle and improves manual dexterity in older adults". Journal of ApplPhysiol , 98, PP: 2072-2080.

26.Karni, A, Meyer, G, Jezzard, P, Adams, M.M, Turner, R, Ungerleider, L.G. (1995). "Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning". Journal of Nature , 377, PP: 155-158.

27.Lin, M.R, Hwang, H.F, Hu, M.H, Wu, H.D.I, Wang, Y.W, Huang, F.C. (2004). "Psychometric comparisons of the timed up and Go, OneLeg stand, functional reach, and tinetti balance measures in communitydwelling older people". Journal of the American Geriatrics Society, 52(8), PP:8-1343.

28.Lee, J.S, Bruce, C.R, Tunstall, R.J, Cameron- Smith, D, Hugel, H, Hawley, J.A. (2002). "Interaction of exercise and diet on GLUT-4 protein and gene expression in type I and type II rat skeletal muscle". Journal of Acta Physiol Scand , 175, PP:37–44.

29.Muscolino, J.E, Cipriani, S.(2004). "Pilates and the ''powerhouse". Journal of Bodywork and Movement Therapies ,8(1),PP:15-24.

30.Manini, T, Marko, M, VavArnam, T, Cook, S, Fernhall, B, Burke, J, Ploutz-Snyder, L. (2007). "Efficacy of resistance and task-specefic exercise in older adults who modify tasks of everyday life". Journal ofGerontological , 62(6), PP:616-623.

31.Piriduso, W. (1995). "Physical dimention of aging". Champaign Illinoise: Journal of Human Kinetics, PP: 30-90.

33.Podsiadlo, D, Richardson, S. (1991)."The timed" Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons". Journal of the American geriatrics Society , 39(2), PP:8-142.

34.Ronald, J, Sigal Glen, P, Kenny, D.H, Wasserman. (2004). "Physical Activity/Exercise and Type 2 Diabetes".Journal of Diabetes Care, 27(10), PP:.2518-2539.

35.Rawal, L.B, Tapp, R.J, Williams, E.D, Chan, C. (2011)."Prevention of type 2 diabetes and its complications in developing countries."Int Journal of Behav Med,19(2),PP:121-133.

36.Rogers , M.E ., Rogers, N.L ., Takeshima , N ., Islam , M.M.(2003). "Methods to assess and improve the physical parameters associated with fall risk in older adults". Journal ofPreventive medicine, 36(3), PP: 255-64.

37.Spelsberg, A., Manson, J.E. (1993)."Towards prevention of non-insulin-dependent diabetes mellitus". In:Leslie RDG. Causes of Diabetes. Genetic and Environmental Factors Chichester. American Journal of preventive Medicine, 10(3), PP:172-184.

38.SekendizeAltun, O, Korkusuz, F,  Akın,S. (2007). "Effects of Pilates exercise on trunk strength. endurance and flexibility in sedentary adult females".Journal of Bodywork and Movement Therapies, 11(4), PP:318-326.