اثر ماساژ ورزشی نوازشی بر برخی شاخص‌های ایمنی بسکتبالیست‌های نخبۀ با ویلچر پس از یک جلسه تمرین شدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین اثر ماساژ ورزشی نوازشی بر برخی شاخص‌های ایمنی بسکتبالیست‌های نخبۀ معلول با ویلچر پس از یک جلسه تمرین شدید ویژه بود. آزمودنی‌ها شانزده معلول جسمی بودند که براساس امتیاز معلولیت (IWBF)، همگن‌سازی شده، به دو گروه هشت نفره شامل گروه کنترل و گروه تجربی تقسیم شدند. آزمودنی‌ها یک جلسه تمرین شدید ویژۀ بسکتبال با ویلچر به مدت 40 دقیقه با شدت بیشینه (با کنترل ضربان قلب)، انجام دادند. پس از تمرین، گروه تجربی 20 دقیقه ماساژ دریافت کرد. گروه کنترل در این زمان استراحت کردند. نمونه‌های سرمی آزمودنی‌ها در چهار مرحله توسط کارشناس آزمایشگاه گرفته شد.
نتایج نشان داد بلافاصله پس از ماساژ و 24 ساعت بعد به‌ترتیب تفاوت معناداری در ایمونوگلوبولین A گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد (063/0< Pو057/0< (P. تعداد نوتروفیل‌ها در گروه تجربی بلافاصله(008/0>P) ، و 24 ساعت پس از ماساژ کاهش معناداری نشان داد (030/0>P).
به‌طور کلی، با توجه به کاهش نوترفیل‌ها به‌نظر می‌رسد که 20 دقیقه ماساژ ورزشی نوازشی می‌تواند تأثیر مفیدی بر سیستم ایمنی بسکتبالیست‌های با ویلچر داشته باشد. بنابراین، به مربیان و ورزشکاران توصیه می‌شود پس از اتمام تمرینات ورزشی شدید از ماساژ ورزشی نوازشی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Effleurage Sports Massage on Some Immune Indices in Elite Wheelchair Basketball Players Following a Session of Intensive Exercise

نویسندگان [English]

 • saman yousefi saggezi 1
 • Akbar Azamian Jazi 2
1 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the effect of effleurage sports massage on some immune indices in elite wheelchair basketball players after one session of specific intensive exercise. 16 physically disabled subjects were homogenized based on the disability rating (IWBF) and divided into two groups of control and experimental (each group 8 subjects). Subjects performed a session of specific intensive basketball exercise with wheelchair for 40 minutes with maximum intensity (heart rate control). Then, the experimental group received massage for 20 minutes and control group rested at the same time. Blood serum samples were taken by laboratory experts at four steps. Results indicated no significant differences in the immunoglobulin A (IgA) between the experimental and control groups immediately after massage and after 24 hours (P>0.063) (P>0.057) respectively. The number of neutrophils significantly decreased immediately (P<0.008), and 24 hours after the massage (P<0.030). Overall, due to a decrease in the neutrophils, it seems that 20 minutes of effleurage sports massage can have beneficial effects on the immune system of wheelchair basketball players. Therefore, coaches and athletes are advised to use effleurage sports massage following intensive workouts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • effleurage massage
 • IgA
 • intensive exercise
 • neutrophil
 • wheelchair basketball

 

 1. اسد، محمدرضا. (1384). "تربیت بدنی و ورزش معلولین". انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 38-19.
 2. داگلاس، بی. مک کیگ. احمدی طباطبایی، رسول. (1387). "راهنمای پزشکی و علوم ورزشی بسکتبال". انتشارات کمیتۀ ملی المپیک، ص 201-156.  
 3. .دانشمندی، حسن. سخنگویی، یحیی. (1387). "مطالعۀ تنوع و شیوع آسیب‌های ورزشی در ورزشکاران معلول ردۀ ملی". نشریۀ پژوهش درعلوم ورزش، بهار، ش 18، ص 46-31. 
 4. دستجانی، فرهاد. (1381). "بررسی علل شیوع و انواع آسیب‌های ورشی در والیبالیست‌های نشسته و بسکتبالیست‌های با ویلچر جانباز و معلول تهران". کتاب خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری جانباز، تربیت بدنی و ورزش، ص 28-19.
 5. رویا، علی. میرشفیعی، علی‌رضا. (1387). "اثر یک جلسه فعالیت شدید هوازی (90 درصد بیشینه) بر میزان ایمونوگلوبینIgG و سیستم بیگانه‌خواری در مردان ورزشکار". فصلنامۀ تخصصی فیزیولوژی ورزش زمستان، ص 33-27.
 6. جلالی فراهانی، مجید. (1388). "تربیت بدنی و ورزش معلولان". انتشارات پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، ص 121-98.
 7. فرامرزی، محمد. گایینی، عباسعلی. رواسی، علی اصغر. (1384). "تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات و پاسخ سلول‌های سیستم ایمنی به سه جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه‌ای ویژۀ فوتبال". نشریۀ پژوهش در علوم ورزش، ص 41-34.
 8. مکینون لارل. موسوی، طاها. عبدالهی، مهدی. (1382). "ایمونولوژی و ورزش". انتشارات دانشگاه امام حسین، ص 176-56.
 

 1. Albená, Nunes-Silva. Priscila, T.  Bárbara, M. (2014)."Treadmill Exercise Induces Neutrophil Recruitment into Muscle Tissue in a Reactive Oxygen Species-Dependent Manner. An Intravital Microscopy Study".". Journal Of Published online May 5, doi: 10.1371/ journal,PP: 99-108.
 1. Billhult, A. Lindholm, C. Gunnarsson, R. (2009). "Stener-Victorin E.The effect of massage on immune function and stress in women with breast cancer--a randomized controlled trial". Journal Of Auton Neurosci , Oct 5,150(1-2), PP: 111-5.
  1. Manuel, Arroyo - M,Nicolas, O. Concepcion, R. et al. (2009). "Massage After Exercise-Responses of Immunologic And Endocrine Markers: A Randomized Single-Blind Plasebo - Controlled Study". Jornal of Strength and Conditioning Research,23(2), PP: 638-644.
  2. Pawlow, LA. Jones, GE. (2005). "The impact of abrbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol and salivary immunogolobolin A (sIgA)".Journal Of Appl psychophysiol Biofeedback ,30: PP: 357-387.
 1. Billhult, A. Lindholm, C. Gunnarsson, R. Stener-Victorin, E. (2008). "The effect of massage on cellular immunity, endocrine and psychological factors in women with breast cancer - a randomized controlled clinical trial". Journal Of Auton Neurosci, Jun;140(1-2), PP: 88-95.
 2. Engles, HJ. Fahlman, MM. (2003). "Effects of ginseng on secretory IgA, performance, and recovery from interval exercise".Journal of Med Sci Sports Exerc, 35, PP: 690-696.
 3. Farr, T. Nottle, C. Nosaka, K. et al. (2002). "The effect of therapeutic massage on delayed onset muscle soreness and muscle function following downhill walking". Journal of Sci Med Sport, 5, PP: 297-306.
 4. Groer, M. Mozingo, J.Droppleman, P.et al. (1994). "Measures of salivary secretory immunoglobulin A and state anxiety after nursing back rub". Journal Of Appl Nurs Res, 7, PP: 2-6.
 5. Hemmining, B. (2000). "Psychological and immunological effects of massage after sport. Journal of،Br J Ther Rehabil". Journal OfBr Ther Rehabil ,7 (12) , PP: 516-9.
 6. Hilbert, J. Sforzo, G. Swensen, T. (2003). "The effects of massage on delayed onset muscle soreness". Journal of Br Sports Med,37,PP: 72-5.
 7. Jocelyn, Y. Ang, Jorge L. Lua, Ambika Mathur.(2012). "Sureyya Savasan, Steven Buck, Michael Long, Seetha Shankaran,A Randomized Placebo-Controlled Trial of Massage Therapy on the Immune System of Preterm Infants, Pediatrics". Journal Of Sports Med ,130(6), PP: e1549–e1558.
 8. Kakanis, MW. Peake, J. Brenu, EW. Simmonds, M. et al. (2010). "The open window of susceptibility to infection after acute exercise in healthy young male elite athletes". Journal of Exercise Immunology Review, 16, PP: 119–37.
 9. Khiewkhern, S. Promthet, S. Sukprasert, A. (2013). "Eunhpinitpong W, Bradshaw P.Effectiveness of aromatherapy with light thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy Journal Of Asian Pac J Cancer Prev, 14(6),PP: 3903-7.
 10. Kim, JO. Kim, IS. (2012). "Effects of aroma self-foot reflexology massage on stress and immune responses and fatigue in middle-aged women in rural areas". Journal of Korean Acad Nurs, Oct,42(5), PP: 709-18.
 1. Rodenberg, J. Steenbeek, D. Schierreck, P. et al. (1994). "Warm-up stretching and massage diminish harmful effects of eccentric exercise". Int Journal of Sports Med, 15, PP: 414-9.
 2. Smith, LL. Keating, MN. Holbert, D. et al. (1994). "The effects of athletic massage on delayedonset muscle soreness, creatine kinase, and neutrophil count: a preliminary report". Journal of Orthop Sports Phys Ther,19, PP: 93–99.
 3. Tiidus, P. Shoemaker, J. (1995). "Effleurage massage, muscle blood flow and long term post-exercise recovery". Int Journal of Sports Med, 16 (7),PP:478-83.
 1. Wang, JH. Chai, TQ. Lin, GH. (2009). "Effects of the intelligent-turtle massage on the physical symptoms and immune functions in patients with chronic fatigue syndrome".Journal of Tradit Chin Med, Mar,29(1), PP: 24-8.
 2. Weerapong, P . Hume Patria, A. et al. (2005). "The mechanisms of massage and effect on performance muscle recovery and injury prevention". Journal of Sports Med, 35, PP: 235-256.
 3. Zeitlin, D. Keleer, S. Shifeet, S. et al. (2000). "Immunological effects of massage therapy during academic stress". Journal of Psychosom Med, 62, PP: 83-7.