تأثیر تمرینات ترکیبی تعادلی و ثبات‌دهندۀ مرکزی پیش‌رونده بر تعادل بیماران مسن مبتلا به بیماری پارکینسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس‌ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

 
پارکینسون  (PD)اختلالی مزمن در مغز است که روی حرکات بدن تأثیر می‌گذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرینات ترکیبی تعادلی و ثبات‌دهندۀ مرکزی پیش‌رونده بر تعادل بیماران مسن مبتلا به بیماری پارکینسون بود. این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح متقاطع بود. از بین بیماران مرد مبتلا به پارکینسون شهر ساری 16 بیمار به‌صورت داوطلبانه و در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. سپس بیماران به روش انتساب تصادفی و رعایت اصل معادل‌سازی، به دو گروه تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل دو بخش چهارهفته‏ای تمرین پیش‌روندۀ تعادلی و ثبات‌دهندۀ مرکزی )هفته‌ای سه جلسه، میانگین 30 دقیقه) بود که به‌صورت ضربدری در چهار هفتۀ دوم نوع تمرین گروه‌ها جابه‌جا شد. متغیر تعادل چشم باز و بسته به‌عنوان متغیر وابسته اندازه‌گیری شد. تحلیل آماری داده‌ها در پایان برنامه، بیانگر تغییر معنادار نمره‌های آزمون تعادل در هر دو وضعیت چشم باز و بسته بود (001/0=P). همچنین تفاوت دو گروه در نمره‌های تعادل چشم باز معنادار بود (023/0=P). براساس این نتایج در مجموع برنامۀ ترکیبی تعادلی و ثبات‏دهندۀ مرکزی برای ارتقای تعادل بیماران مبتلا به پارکینسون مناسب است و برنامه‌ای که در آن ابتدا تمرینات ثبات‌دهندۀ مرکزی انجام می‌گیرد، برنامۀ مفیدتری برای آنهاست.

کلیدواژه‌ها


 1. براتی، سمیه؛ خیام‌باشی، خلیل؛ رهنما، نادر؛ نیری، مجید (1391). « اثر تمرینات ثبات دهندۀ مرکزی بر درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به استئوآرتریت زانو»، پژوهش در علوم توانبخشی، سال 8هشتم، ش 1.
 2. بمبئی‌چی، عفت؛ رهنما، نادر؛ محمودی، فواد (1392). ”تأثیرتمریناتترکیبی (تعادلیومقاومتی)برتعادل،انعطافپذیریوعملکرد حرکتیبیمارانمردمبتلابهپارکینسون، مطالعات طب ورزشی، ش 14، ص 58- 45.
 3. طاهرزاده، جواد؛ طاهری، حمیدرضا؛ پژهان، اکبر؛ سید احمدی، محمد؛کیوانلو، فهیمه (1389). «مقایسۀ اثر سه شیوۀ تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون»،مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار؛ 17(4) ص 265 – 256.
 4. طاهری، حمیدرضا؛ پژهان، اکبر؛ طاهرزاد،ه جواد؛ سید احمدی، محمد؛ کیوانلو، فهیمه (1390). « تأثیر یک دوره حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی اصفهان، 29 (153)، ص 1191 – 1183.
 5. قاسمی، احسان؛ شایگان‌نژاد، وحید؛ اشتری، فرشته؛ خاکی، شهاب؛ سپهری، علیرضا (1386). «بررسی تأثیر درمان با استفاده ازSwiss Ball در بهبود تعادل افراد مبتلا به پارکینسون»، پژوهش در علوم توانبخشی، (2)، ص 94 – 87.
 6. کاظمی، علی‌اصغر؛ مهدوینژاد، رضا؛ قاسمی، غلامعلی؛ صادقی، مرتضی (1392). «تأثیر هشت هفته تمرین با توپ فیزیوبال بر اصلاح کیفوز پشتی، تعادل و کیفیت زندگی مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترک اعتیاد»، نشریۀ پژوهش در علوم توانبخشی، 9 (2)، ص 37-28.
 1. Ahmadi barati, A,. Ahmadi barati, S,. Ghaeini, S,. Behpour, N.L,. etafatkar, A. (2013). "Comparison of the effect of mental, physical and mental- physica practices on balance capability of blind student". J Res Rehabil Sci , 9(3): PP: 71-79. [in Persian].
 2. Ahmadi, r,. Daneshmandi, H,. Barati, H. (2012). "the effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in mentally retarded student". Journal of sport studies, 2(10): PP: 496-501[in Persian].
 3. Argue J. «Parkinson's disease and the art of moving». Oakland, CA: New Harbinger; 2000.
 4. Bellew JW, Yates JW, Gater DR. «The initial effects of low-volume strength training on balance in untrained older men and women». J Strength Cond Res 2003; 17(1): 121-8.
 5. Bliss LS, Teeple P. ««Core stability: the centerpiece of any training program». Curr Sports Med Rep 2005; 4(3): 179-83.
 6. C. Aya´n, J.M. Cancela, A. Gutie´ rrez-Santiago, I. Prieto. «Effects of two different exercise programs on gait parameters in individuals with Parkinson’s disease: A pilot study». Gait & posture (2014); 39: 648 – 651.
 7. Clark, MA. Fater, D.Reuteman, P. (2000). «Core (trunk) stabilization and its importance for closed kinetic chain rehabilitation». Orthop Phys Ther clin North Am. 9: PP: 119-130.
 8. De Rijk MC, Launer LJ, Berger K, Breteler MMB, Dartigues J-F, Baldereschi M, et al.; «Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. Prevalence of Parkinson’s disease in Europe: A collaborative study of population-based cohorts». Neurology. 2000; 54(11 Suppl 5):S21-3.
 9. Fredericson M, Moore T.; «Muscular balance, core stability, and injury prevention for middle- and long-distance runners». Phys Med Rehabil Clin N Am 2005; 16(3): 669-89.
 10. Gammon M. Earhart. «Dance as Therapy for Individuals with Parkinson Disease». Eur J Phys Rehabil Med. 2009; 45(2): 231–38.
 11. Hirsch MA, Farlay BG. «Exercise and neuroplasticity in persons living with Parkinson's disease». EUR J PHYS MED REHAB. 2009; 45(2):215-29.
 12. Hirsch MA, Toole T, Maitland CG, Rider RA. «The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with idiopathic Parkinson's disease». Arch Phys Med Rehabil 2003; 84(8): 1109-1117.
 13. Jankowec MW, Fisher B, Nixon K, Hogg E, Meshul C, Bremmer S, et al. «Neuroplasticity in the MPTP- lesioned mouse and nonhuman primate. Annals of the New York». Academy of Sciences. Ann N Y Acad Sci 2003; 991: 298 301.
 14. Kibler, W. B., Press, J., & Sciascia, A. (2006). "The role of core stability in athletic function". Sports Medicine, 36(3), PP: 189-198.
 15. Lord SR, Sherrington C, Menz HB. «Falls in Older People: Risk Factors and Strategies for Prevention. Cambridge». Cambridge University Press; 2001.
 16. Luisa Roeder, Joseph T. Costello, Simon S. Smith, Ian B. Stewart, Graham K. Kerr (2015). «Effects of Resistance Training on Measures of Muscular Strength in People with Parkinson’s 23. Disease: A Systematic Review and Meta- Analysis». PLoS ONE 10(7): e0132135. Doi: 10.1371/ journal.pone.0132135.
 17. Mahdavi S, Gulpaygani M, Farzaneh hesari A, Sheikh Hussein R. The effect of 6 weeks of core stabilization training on falls in elderly women. Iran J Ageing 2015:105-122.[In Persian].
 18. McCaskey, A. (2011). "The effects of core stability training on star excursion balance test and globalcore muscular endurance". Toledo, Spain: University of Toledo, College of Health Science and Human Service. PP: 15-49. [MSc Thesis].
 19. Morris ME, Iansek R. «Characteristics of motor disturbance in Parkinson's disease and strategies for movement rehabilitation». Human Movement Science 1996; 15(5): 649-69.
 20. Morris ME. «Movement disorders in people with Parkinson disease: a model for physical therapy». Phys Ther 2000; 80(6): 578-97.
 21. Pedersen SW, Oberg B, Insulander A, Vretman M. «Group training in Parkinsonism: quantitative measurements of treatment». Scand J Rehabil Med 1990; 22(4): 207-11.
 22. Sadeghi H, Alirezaei F. «Effect of a training exercise on the water balance in elderly women [In Persian]». Iranian Journal of Ageing 2008; 2(6): 402-9.
 23. Shannon KM. «Movement disorders». In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM Jankovic J, eds. Neurology in clinical practice: principles of diagnosis and management. 4th ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 2004. p. 2125-69
 24. Soltanzadeh A. «Neurologic disorders. 4th ed. Tehran, Iran: Jafari Publications; 2006. [In Persian].
 25. Swanson CR, Sesso SL, Emborg ME. «Can we prevent parkinson's disease?» Front Biosci. 2009; 14:1642-60.
 26. Tadibi V, Taheri H.R, Taherzadeh J, Masoud SA. «The Impact of a physical Therapy Regimen on Motor Function in People with Parkinson's disease». Res Sport Sci. 2008; 18: 157-97.
 27. Tillerson JL, Caudle WM, Reveron ME, Miller GW. «Exercise induces behavioral recovery and attenuates neurochemical deficits in rodent models of Parkinson's disease». NEUROSCIENCE. 2003; 119(3):899-911.
 28. Toulotte C, Thevenon A, Watelain E, Fabre C. «Identification of healthy elderly fallers and non-fallers by gait analysis under dual-task conditions». Clin Rehabil. 2006; 20(3):269-76.
Willardson, J.M., Core stability training: applications to sports conditioning programs. The Journal of Strength & Conditioning Research 2007;21(3):979-985.