تأثیر شانزده هفته تمرینات پیلاتس بر ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
ورزش پیلاتس مجموعه‌ای از تمرینات ویژه است که بدن و مغز را به‌گونه‌ای درگیر می­کند که قدرت، استقامت و انعطاف­پذیری را تحت تأثیر قرار می­دهد. با افزایش سن و وقوع یائسگی در زنان قدرت عضلات کاهش می­یابد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر ثبات عضلات مرکزی تنه در زنان یائسه است. به این منظور 30 نفر از زنان یائسه به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 16 هفته تمرینات تعدیل‌شدۀ پیلاتس را انجام دادند. ثبات مرکزی تنه، پیش از تمرین، پس از 8 و 16 هفته تمرین، اندازه‌گیری شد. برای مقایسۀ نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از آزمون مقایسه­ای اندازه­گیری­های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که تعامل بین گروه و زمان معنادار است (P=0.00 , F=13.85 , df= 2 , 48). همچنین در تحلیل سطوح معناداری مشخص شد که ثبات مرکزی تنه پس از 8 و 16 هفته افزایش معناداری دارد. همچنین پس از 16 هفته نسبت به 8 هفته افزایش معناداری می‌یابد (df=1, 24، 668/8 F=،007/0 P=). انجام 8 هفته تمرینات پیلاتس موجب افزایش ثبات مرکزی تنه شد و با ادامۀ پروتکل تمرینی تا 16 هفته همچنان این روند صعودی ادامه داشت، بنابراین انجام این تمرینات نه‌تنها از روند کاهش ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه جلوگیری می‌کند، بلکه موجب بهبود ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه می­شود.

کلیدواژه‌ها


1. علی زمانی، سمیه؛ قاسمی، غلامعلی؛ صالحی، حمید؛ مرندی، سید محمد (1390).«تأثیر تمرینات پیلاتس بر بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن»، نشریۀ طب ورزشی، دورۀ 2، ش 3، ص 55-37.

 

  1. سولماز؛ گلپایگانی، مسعود؛ شوندی، نادر؛ فرزانه­حصاری، امین؛ شیخ­حسنی، رحمان (1389). «اثر 6 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند»، مجلۀ سالمندی ایران، سال پنجم، ش 17، ص 42-30.
 

3. ناصری، نسرین؛ فخاری، زهرا؛ صنوبری، مریم؛ صدریا، گلناز (1391). «بررسی ارتباط ثبات مرکزی با عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار»، فصلنامۀ توانبخشی نوین، سال ششم، ش 2، پیاپی 22، ص 49-42.

4. Brena, Guedes de Sigueira Ro drigues. Samaria, Ali Cader. Natali Valim Oliver Bento Torres. Edilea, Monteiro de Oliveira. Estelio, Henrique Martin Dontas. (2010). "Pilates Method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderty females", J Body Work and Movment Therapies, 14, PP: 195-202

 

6. Don, Zelli S. D,i Domenica E. Cova, AM. Galletti, R. Giunta, N. (2006).  "Two different techniques in the rehabilitation treatment of low back pain: arandmized controlled trial", J Physical and rehabilitation medicine, 42(3),  pp:  205-210

 

7. Emery, K. Deserres, SJ. McMillam, A. Cote, JN. (2010).   "The effect of pilates traininig program on arm trunk posture and movment", J Clin biomechanc, 25(2), pp: 124-130

 

8. Fredericson, M.  Moore, T. (2005) "Core stabilization training for middle-and long-distance runner", J New studies in athletics,  20, PP: 25-37

 

9. Granata,  KP. Orishimo, KF. ( 2001).  "Response of trunk muscle coactivation to changes in spinal stability". J  Biomechanics, 34,  PP: 1117-1123

 

10. Hertel, J. Braham, RA. Hale, SA. Olmsted Kramer, LC. ( 2006) . "Simplifying the star excursion balance test: analyses of subjects with and without chronic ankle instability", J Orthopedic sport physical, 36(3),  PP: 131-137

 

11. Judit, Plachy. Magdolna, Kovach. Jozsef, Bognar. (2012). "Improving flexibility and endurance of elderly women through a six-month training program", J human Movment, 13(1), pp: 22-27

 

12. Kavcic, N. Grenier, S. McGill, SM. ( 2004). "Quantifying tissue loads and spine stability while performing commonly prescribed low back stabilization exercises", Spine 29, pp: 2319-2329

 

13. W Ben, Kibler. Joel,  Press. Aaron, Sciascia. (2006). "The role of core stability in athletic function", J Sports medicine, 36(3), PP: 189-198

                       

14. Kloubec, JA. ( 2010). "Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture", J Strength & Conditioning Research, 24, PP: 661-667

 

15. Lee,  Herrington. Rachel, Davies. (2005). "The influence of Pilates training on the ability to contract the transversus abdominis muscle in asymptomatic individuals", J bodywork and movement therapies, 9, PP: 52-5

 

16.  Leetun, DT. Ireland, ML. Willson, JD. Ballantyne, BT.  Davis, IM.  (2004). "Core stability measures az risk factors for lower extermity injury in athletes", J med sci sports exercise, 36, PP: 926-934

 

17. M,  Mcgill. Aaron, Childs. Craig, Lieberman. (1999). "Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database", J Phys Med Rehabil, 80, PP: 941-944

 

18. Paul, W Hodges. Carolyn, A Richardson. (1999)." Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds", J Phys Med Rehabil, 80, PP: 1005-1012

 

19. Peggy, A Houglum. David, H Perrin. ( 2001).  "Therapeutic exercise for athletic injuries . athletic training education series", J human kinetics, 15, PP: 496.

 

20. Petrofsky, J S. Cuneo,  M. Dial,  R.  Pawley, Ashley K. Hill,  J. (2005). "Core strengthening and balance in the geriatric population", J Applied research, 3, pp: 24-35

21. Sureepom, Phrompaet. Aatit,Paungmali. Ubon, Pirunsan.Patraporn, Sitilertpisan. (2011). "Effects of Pilates training on lumbo-pelvic stability and flexibility", J sports medicine, 2(1), PP: 16-22

 

22. Reed, CA. Ford, KR. Myer, GD. Hewett, TE. (2012). "The effects of isolated and integrated ‘core stability’training on athletic performance measures", J Sports medicine,  42(8), PP: 697-706.

 

23. Rydeard,  R.  Leger, A.  Smith,  D. ( 2006). "Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial ",J  Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 36(7),  PP: 472-484.

 

24. Sekendiz, B.  Altun, Ö.  Korkusuz, F.  Akın, S.  (2007).  "Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibility in sedentary adult females", J  bodywork and movement therapies, 11, PP: 318-326.

 

25. Tse, MA.  McManus, MA.  (2005) . "Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers", J Strength & Conditioning Research, 19,  PP: 547-552.