تأثیر وضعیت‌های مختلف فرود بر میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی در زنان ورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 
تکنیک فرود یکی از بخش‌های اساسی و مهم بسیاری از رویدادهای ورزشی است و از علل مهم بروز آسیب‌های اندام تحتانی محسوب می‌شود. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر وضعیت‌های مختلف فرود بر میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی در زنان ورزشکار است. به این منظور 15 دانشجوی زن ورزشکار رشتۀ تربیت بدنی در مطالعۀ حاضر شرکت کردند. در این تحقیق از سه مدل کفی با شیب‌های 5 درجه مدیال و لترال و بدون شیب (نرمال) استفاده شد. کلیۀ شرکت‌کنندگان تکنیک فرود را قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی با استفاده از سه مدل کفی انجام دادند. فعالیت الکتریکی عضلات پرونئوس لانگوس و دوقلوی داخلی با استفاده از الکترومایوگرافی ارزیابی شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که در میزان فعالیت عضلۀ پرونئوس لانگوس و دوقلوی داخلی هنگام فرود پس از خستگی کاهش معنا‌دار وجود دارد (05/0P≤). اگرچه میزان فعالیت عضلۀ دوقلوی داخلی، در وضعیت‌های فرود مختلف تفاوت معنا‌داری را نشان داد (01/0P=)، فعالیت عضلۀ پرونئوس لانگوس بین وضعیت‌های مختلف فرود تفاوت معنا‌داری نداشت (05/0P>). نتایج این مطالعه نشان داد تقویت عضلۀ دوقلو در انقباضات اکسنتریک و تقویت عضلۀ پرونئوس لانگوس برای حفظ سطح فعالیت خود در زمان بروز خستگی می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از فرود نامناسب در زنان ورزشکار و دستیابی به عملکرد بهینۀ آنها مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Landing Techniques on Electromyography (EMG) Activity of Selected Lower Extremity Muscles before and after Fatigue in Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Ali Yalfani 1
  • Zahra Raeisi 2
1 Associate Professor, Sport Injury and Corrective Exercises Department, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph.D. Student, Sport Injury and Corrective Exercises Department, Faculty of Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

 
The landing technique is one of the basic and most important parts of many sport events known as one of the main causes of lower extremity injuries. The aim of the present study was to determine the effect of different landing techniques on electromyography (EMG) activity of selected lower extremity muscles before and after fatigue in female athletes. 15 female athletes (physical education students) participated in this study. Three types of insole with 5° medial and lateral slopes and without a slope (normal) were used. All participants performed landing techniques with three types of insole before and after the fatigue protocol. The electrical activity of the peroneus longus (PL) and medial gastrocnemius (MG) muscles were assessed by EMG. The data analysis indicated a significant decrease in the activity of PL and MG muscles following fatigue during landing (P≤0.05). Although there was a significant difference in the activity of MG muscle during different landing positions (P=0.01), there were no significant differences in the activity of PL muscle during different landing positions (P>0.05). The present findings showed that an empowerment of gastrocnemius muscle in eccentric contractions and an empowerment of PL muscle to maintain its activity during fatigue can be beneficial to prevent injuries stemming from improper landings in female athletes and to achieve their efficient performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • different landing positions
  • fatigue
  • Lower Extremity
  • muscle activity
  • Surface Electromyography