اثر برنامۀ گرم کردن فیفا 11+ بر پیشگیری از آسیب‌های بازیکنان فوتبال: مطالعۀ مروری سیستماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
خطر بروز آسیب‌ در بازیکنان فوتبال بالاست، اما مطالعات اندکی در زمینۀ پیشگیری از این آسیب‌ها انجام ‌گرفته است. برنامۀ گرم کردن فیفا 11+، یکی از برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب است که اخیراً توسط فیفا گسترش ‌یافته است. این برنامه شامل 10 تمرین آماده‌سازی مخصوص گرم کردن است. اخیراً مطالعات بسیاری در زمینۀ اثربخشی این برنامه در زمینۀ پیشگیری از آسیب انجام‌ گرفته است. هدف از این مطالعه مروری سیستماتیک، ارزیابی تأثیر برنامۀ فیفا 11+ بر میزان بروز آسیب بازیکنان فوتبال و عملکرد آنهاست. پایگاه‌های علمی MEDLINE، EMBASE و Scopus و magiran با استفاده از کلیدواژه‌های ”FIFA 11+”,”football” “soccer”, “injury prevention”  و “The 11” مورد جست‌وجو قرار گرفت. جست‌وجوی دستی نیز برای یافتن مقالات فارسی و همچنین مقالاتی که از طریق جست‌وجوی پایگاه‌های اطلاعاتی به‌دست نیامده بودند، انجام گرفت. نویسندگان عناوین و چکیده‌ها را بررسی کردند. در مجموع 951 تحقیق مرتبط شناسایی شد که از این میان 17 تحقیق معیارهای ورود به مطالعه را دارا داشتند. نتایج نشان داد بازیکنان تیم‌هایی که از برنامۀ فیفا 11+ استفاده کرده‌اند، 30 تا 70 درصد کمتر دچار آسیب شده‌اند. علاوه‌بر این بازیکنانی که تبعیت بالایی از برنامۀ فیفا 11+ داشته‌اند، توانسته‌اند تا 35 درصد کل آسیب‌های وارده را کاهش دهند و افرادی که حداقل 5/1 جلسه در هفته در برنامۀ گرم کردن 11+ شرکت کرده بودند، بهبود چشمگیری در فاکتورهای عصبی و عضلانی و عملکرد حرکتی خود شاهد بودند. با توجه به تعداد زیاد بازیکنان آماتور فوتبال و تأثیر زیان‌بار آسیب‌های ورزشی در سطح اقتصادی و اجتماعی، برنامۀ فیفا 11+ را می‌توان به‌عنوان ابزاری اساسی برای به حداقل رساندن خطرهای ناشی از شرکت در فوتبال در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the FIFA 11+ Warm-Up Program on Injury Prevention in Soccer Players: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mostafa zarei 1
  • Mohammad Reza Seyedi 2
1 Assistant Professor, Health and Sport Rehabilitation Department, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Although the risk of injury in soccer players is high, few studies have been conducted in the field of prevention of these injuries. FIFA 11+ warm-up program is a sport injury prevention program that has recently been extended by FIFA. FIFA 11+ includes 10 exercises for warm-up. Recently, many studies have been conducted on the effectiveness of this program for injury prevention. The aim of this systematic review was to investigate the effect of the FIFA 11+ program on injury incidence in soccer players and their performance. The scientific databases of MEDLINE, EMBASE, Scopus and Magiran were searched using the keywords "FIFA 11+", "football", "soccer", "injury prevention" and "The 11". Persian papers and those articles that could not be found on the internet were searched manually. Titles and abstracts were examined by the researchers. A total of 951 studies were identified and 17 studies met our inclusion criteria. The results showed that the teams implemented the FIFA 11+ reduced the number of their injuries by 30% to 70%. In addition, those players with high compliance with the FIFA 11+ reduced all injuries by 35% and those who participated in FIFA 11+ program at least 1.5 sessions per week observed drastic improvements in their motor performance and neuromuscular factors. Due to the large number of amateur soccer players and detrimental effect of sports injuries on the economic and social levels, the FIFA 11+ program can be considered as a fundamental tool to minimize the risks of participation in football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FIFA 11+ program
  • injury prevention
  • soccer players
  • warm-up