تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان دختر کم‌توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

 
کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی در مقایسه با کودکان عادی همسن خود از نظر آمادگی جسمانی از امتیاز کمتری برخوردارند. از آنجا که تمرینات تعادلی می‌تواند راهکاری برای حل این مشکل باشد، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات تعادلی بر تعادل ایستا و پویای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود.
در این پژوهش نیمه‌تجربی 32 دانش‌آموز دختر کم‌توان ذهنی شهر یزد در دو گروه 16 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری تعادل از تست ستاره، لک‌لک و شارپند رومبرگ استفاده شد. پیش و پس از 8 هفته اجرای تمرینات تعادلی روی گروه تجربی از آزمودنی‌های هر دو گروه آزمون تعادل گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون T مستقل تجزیه‌وتحلیل شد.
 یافته‌ها نشان داد که پس از اجرای تمرینات تعادلی، تعادل پویا و ایستا روی یک پا در گروه تجربی در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در مقایسه با گروه کنترل بهبود معنا‌داری (05/0P≤) داشت. اما در تعادل ایستا روی هر دو پا در هیچ‌کدام از گروه‌ها بهبود معنا‌داری مشاهده نشد (05/0P≥). از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که 8 هفته تمرینات تعادلی در بهبود تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم‌توان ذهنی مؤثر بوده است. بنابراین انجام چنین تمریناتی به‌عنوان بخشی از برنامۀ تربیت بدنی افراد کم‌توان ذهنی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمی تکامجانی، اسماعیل؛ نوربخش، محمدرضا؛ بصیری، شبنم (1379). "بررسی تأثیر اطلاعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستا در سنین مختلف". مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی، سال هفتم، ش 21، ص 176- 171.

2. حاجی بابایی، مرتضی؛ دهقانی هشتجین، یاور (1385)." آشنایی با ویژگی‌ها و مسائل کودکان استثنایی"، چ دوم، انتشارات مدرسه.

3. حیدری، لیلا؛ قاسمی، غلامعلی؛ صالحی، حمید (1388). "تأثیر 8 هفته تمرینات ریتمیک بر هوشبهر و عملکرد ادراکی ـ حرکتی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.

4. رجبی، رضا؛ صمدی، هادی (1387). "راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی"، چ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

 5. رحمانی، پگاه؛ شاهرخی، حسین (1389). "بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب‌ماندگان ذهنی با و بدون سندروم داون"، طب ورزشی، ش 5، ص 113 ـ 97.

6. رستم‌خانی، حسین؛ رحمان‌نیا، فرهاد؛ هادی، حمداله (1387). "اثر خستگی عضلات پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی و خستگی ناشی از فعالیت تا حد واماندگی بر تعادل پویا"، پژوهش در علوم ورزش، ش 33، ص 82 – 69.

7. زمانی، جابر؛ رهنما، نادر؛ خیام‌باشی، خلیل؛ لنجان نژادیان، شهرام (1389). "مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک، تعادلی و ترکیبی (پلایومتریک و تعادلی) بر حس عمقی مفصل زانو و تعادل ایستا"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.

8. سالاری اسکر، مختار؛ زارع‌زاده، مهشید؛ امیری خراسانی، محمدتقی (1393). "تأثیر دوازه هفته تمرینات ادراکی حرکتی بر تعادل پویای پسران کم‌توان ذهنی 11 تا 14 سال"، پژوهش در علوم توانبخشی، سال دهم، ش 1، ص 150- 150139.

9. شریفی درآمدی، پرویز (1373). "کودکان عقب‌ماندۀ ذهنی آموزش پذیر و تربیت‌پذیر"، چ اول، انتشارات عروج.

10. شریفی درآمدی، پرویز (1379)."کودک عقب‌ماندۀ ذهنی روی آورد روانی- تربیتی"، چ اول، نشر فدن.

11. شیخ، محمود؛ مهر علی تبار، هادی؛ نژاد صاحبی، نجمه؛ نجفی فرد، عظیمه (1394). "تأثیر یک دوره تمرین منتخب ورزشی بر تعادل دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر"، کنفرانس ملی روان‌شناسی علوم تربیتی و اجتماعی، مازندران، مؤسسۀ علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.

12. صادقی، حیدر؛ نوروزی، حمیدرضا؛ کریمی اصل، اکرم؛ منتظر، محمدرضا (1388). "تأثیر 6 هفته برنامۀ تمرین عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم، مجلۀ سالمندان ایران"، سال سوم، ش 8، ص 571 ـ 565.

13. کاکاوند، علیرضا (1385). "روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی"، چ دوم، نشر روان.

14. موسوی، سید حامد؛ قاسمی، بهنام؛ فرامرزی، محمد (1388)."ارتباط بین قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش‌آموز 12 تا 14 سال"، طب ورزش، ش 2، ص 125 – 107.

15. هادوی، فریده (1387). " اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی مفاهیم و آزمون‌ها"، چ چهارم، دانشگاه تربیت معلم تهران.

16 یکتامرام، سید علی‌محمد؛ غلامی، رضا (1388). "چگونگی تعامل با افراد معلول"، چ اول، تهران، ناشر سازمان بهزیستی کشور ادارۀ کل روابط عمومی.

17. اف فیت، هالیس (1369). "تربیت بدنی و بازپروری برای رشد، سازگاری و بهبود معلولان"، ترجمۀ منشی طوسی محمدتقی، چ دوم، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

18- Bary A, Hale l, Littmann A." Assessing the balance capabilities of people with profound intellectual disabilities who have experienced a fall". J Intellect Disability Research. 2007; 57(4): 260-268.

19- Carmeli E, Bar-chad SH, Lotan M, Merrick J, Coleman R." Five clinical test to assess balance following ball exercises and tredmill training in adults person with intellectual disability". Journal of Gerontology. 2003; 58 (8): 767 – 772.

20- Frank M, Zhou Sh, Bezerra P, Crowley Z. "Effects of long-term recreational surfing on control of force and posture in older surfers: A preliminary investigation". J Exerc Sci Fit. 2009; 7(1): 31-38.

21- Fotiadou E.G, Neofotistou K.H, Sidiropoulou M.P, Tsimaras V.K, Mondroukas A.K, Angelopoulou N.A. "Effect of a rhythmic gymnastics program on the dynamic balance ability of individuals with intellectual disability". J Strength Conditioning Research. 2009; 23(7): 2102-2106.

22- Guidetti L, Franciosi E, Chiara M, Pietro Emerenziani G, Baldari C. "Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation?. Research in Developmental Disabilities". 2010; 31(5): 1070 – 1075.

23- Jankowics – Szymanska A, Mikolojczyk E, Wojtanowski W. (The effect of physical training on static balance in young people with intellectual disability). Research in Developmental Disability. 2012; 33(2): 675 – 68.

24- Kubilay N, Yildirim Y, Kara B. "Effect of balance training and posture exercises on functional level in mental retardation". Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011; 22 (2): 55 – 6.

25- Mc Guin T. A, Keene J. S."The effect of balance training program on the risk of ankle sprains in high school athletes". American Journal of Sports Medicine. 2006; 34: 1103 – 1113.

26- Mandy LK, Kelly AO. "The effects of a 4- week BAPS training program on measures of static and dynamic balance in the older adults population: A case study". Present to the Faculty of the sage colleges Division of Health and Rehabilitation School. 2000.  

27- Marco Y.C, Janice J, Andrews S, Heather A, Jocelyn E. "A community based fitness and mobility exercise program for older adults with chronic strke: a randomized, controlled trial". 2005; 53 (10): 1667 – 1674.

28- Palestra. "Enriching creative dance to facilitate balance skills of children with mental retardation". J Perceptual Motor Skills. 1995; 77: 1290.

29- Rintala P, Malin A. "Physical performance of hndividuals with intellectual disability: A 30-years Flowow –up". Human Kinetics. 2007; 24: 125 – 143.

30- Thimothy A, James S, Keene M.D. "The effect of a balance training program on the risk of Ankle springs in High school Athletes". Journal of sports Medicine. . 2006; 34(7): 1103 – 1111.

31- Venetsanou F, Kambas A. "The effects of age and gender on balance skills in pre-school children". J Physical Education and Sport. 2011; 9(1): 81-90.

32- Yilmaz I, Ergun N, Konukman F, Agbuga B, Zorba E, Cimen Z. "The effects of water exercise and swimming on physical fitness of children with mental retardation". Journal of Human Kinetics. 2009; Vol 21: 105-111.