تأثیر هشت هفته حرکات موزون محلی روی استقامت قلبی-عروقی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
هدف این پژوهش نیمه­تجربی، بررسی تأثیر هشت هفته حرکات موزون محلی روی استقامت قلبی-عروقی دانش­آموزان کم­توان ذهنی بود. بدین­منظور، 20 دانش­آموز دختر 12-8 سال کم­توان ذهنی آموزش­پذیر در ­دسترس از مدارس استثنایی شهر کرمانشاه، در دو گروه ده‌نفرۀ کنترل (وزن 10/16±70/41 کیلوگرم، قد 60/13±30/145 سانتی­متر) و تجربی (وزن 60/8±10/31 کیلوگرم، قد 70/12±20/134 سانتی­متر) مطالعه شدند. گروه تجربی به مدت دو ماه، هفته­ای سه بار از جلسات 60-45 دقیقه­ای رقص محلی بهره گرفت. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استقامت قلبی-عروقی گروه­ها به­وسیلۀ آزمون پلۀ هاروارد اندازه­گیری شد. عملیات آماری به­وسیلۀ آزمون­­های کولموگروف-اسمیرنوف، لوین، t همبسته و مستقل با استفاده از نرم­افزار SPSS-21  انجام گرفت (05/0P≤). یافته­ها بر برتری 6/10 درصدی استقامت قلبی-عروقی گروه تجربی (1/2±00/27) از گروه کنترل (7/2±40/24) در پایان کار تجربی دلالت داشتند (029/0=P). بر­اساس این یافته­ها، رقص محلی می­تواند ابزاری مؤثر برای افزایش انگیزۀ دانش­آموزان کم­توان ذهنی به پیگیری تمرین با فشار مناسب برای توسعۀ استقامت قلبی-عروقی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Regional Dance on Cardiovascular Endurance of Mentally Retarded Students

نویسندگان [English]

 • saeed ghaeeni 1
 • Fatemeh Saeraei Zadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 MSc of Physical Education and Sport Sciences, Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this semi-experimental study was to evaluate the effect of 8 weeks of regional dance on cardiovascular endurance of mentally retardedstudents. For this purpose, 20 educable, mentally retarded female students (aged between 8 and 12 and available from specials schools of Kermanshah city) were studied in control (n=10, weight 41.70±16.10 kg, height 145.30±13.60 cm) and experimental (n=10, weight 31.10±8.60 kg, height 134.20±12.70 cm) groups. The experimental group danced 45-60 min. per session, 3 sessions a week for 2 months. Subjects’ cardiovascular endurance was evaluated with Harvard Step Test in pretest and posttest. Data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test, Levin test and dependent and independent t test using SPSS software-21 (P≤0.05). The results indicated that cardiovascular endurance of experimental group (27.00±2.1) was 10.6% better than control group (24.40±2.7) (P=0.029). According to these findings, regional dance can be an effective instrument to increase mentally retarded students’ motivation behind following up the training with appropriate pressure to develop cardiovascular endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cardiovascular endurance
 • dance
 • Harvard Step Test
 • mental retardation
 • special schools
 1. آقاعلی‌نژاد، حمید؛ قراخانلو، رضا؛ ملانوری، مهدیه (1388). «طراحی آزمون پلۀ بیشینه با نام آزمون پلۀ تربیت مدرس (TMST) برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)»، فصلنامۀ المپیک، 2(46)، ص 26-17.
 2. احمدی، شیرکو؛ حسینی، سیدمحمد؛ صادقی، ابوالفضل (1391). آمادگی جسمانی با تأکید بر آزمون­ها، انتشارات علم و اندیشه، چ اول، ص 13-10.
 3. شهیم، سیما؛ هارون­رشیدی، همایون (1386). «مقایسۀ عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی و غیرکلامی در مقیاس تجدیدنظرشدۀ هوشی وکسلر، آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت و مقیاس ریاضیات ایران کی­مت»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 32، ص 90-61.
 4. عباسی، سهیلا؛ فداکارسوقه، کلثوم؛ خالق­دوست­محمدی، طاهره؛ صدیقی، آسیه؛ عطرکارروشن، زهرا (1389). «بررسی مشکلات اقتصادی خانواده­های دارای کودک عقب­ماندۀ ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی استان گیلان سال 88-1387»،  دوفصلنامۀ دانشکده­های پرستاری و مامایی استان گیلان، 20(63)، ص 39-33.
 5. قاسمی­کهریزسنگی، غلامعلی؛ صالحی، حمید؛ حیدری، لیلا (1391). «تأثیریکبرنامةحرکاتریتمیکبرتوانایی‌هایادراکیحرکتیکودکانکم­توانذهنی آموز­ش­پذیر»، رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 9، ص 92-75.
 6. مشهدی، محمدعلی؛ هوشنگی­ضمیر، عیسی (1392). «آمادگی جسمانی وابسته به سلامت در دانش­آموزان کم­توان ذهنی»، تعلیم و تربیت استثنایی، 4(117)، ص 29-37.
 7. نچواک، سید مصطفی؛ یوسایی، سمیه؛ نظری­نسب، مهدیه؛ جعفریان، کوروش (1393). «رژیم غذایی کتوژنیک، روشی مؤثر در درمان صرع مقاوم به دارو در کودکان کم­توان ذهنی»، فصلنامۀ کودکان استثنایی، 14(1)، ص 84-77.
 8. همایون­نیا، مرتضی؛ فاضل­کلخوران، جمال؛ محمدزاده، محمدرضا (1394). «تأثیر بازی­های دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان کم­توان ذهنی آموزش­پذیر»، فصلنامۀ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، 11(3)، ص 276-266. 
  1. Ahmad Hossein Z. (2017). "Strength training versus chest physical therapy on pulmonary functions in children with Down syndrome". The Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 18, PP:35–39
  2. Armatas V. (2009). "Mental retardation: Definitions, etiology, epidemiology and diagnosis". J Sport Health Res, 1(2), PP:112-122.
  3. Barwick R.B, Tillman MD, Storka CB et al. (2012). "Physical Capacity and Functional Abilities Improve in Young Adults with Intellectual Disabilities after Functional Training". J STRENGTH COND RES, 26(6), PP:1638-1643.
  4. Bharati R. (2012). "Adjustment problems of Educable Mentally Retarded". International Journal of Scientific and Research Publications, 2(6), PP:1-5.
  5. Bazyar F, Shabani R, Elmieh A. (2014). "Health-related Physical Fitness in Children with Mental Retardation". Annals of Applied Sport Science, 2(4), PP:23-32.
  6. Carter G, Jancar, J. (1983). "Mortality in mentally handicapped: A 50 years survey at the Stoke Park group of hospital (1930-1980)". J Ment Defic Rec, 27, PP:143-156.
  7. Ceylan Hİ, İrez GB, Saygın Ö. (2014)." Examining of the effects of aerobic dance and step dance exercises on some hematological parameters and blood lipids". International Journal of Human Sciences, 11(2), PP:980-991.
  8. Christopher D, Prater MD, Robert G. (2006). "Medical Care of Adults with Mental Retardation". American Family Physician, 73(12), PP:2175-2183.
  9. Cooney JK, Moore JP, Ahmad YA et al. (2013). "A Simple Step Test to Estimate Cardio-Respiratory Fitness Levels of Rheumatoid Arthritis Patients in a Clinical Setting". Int J Rheumatol. [Internet]. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2013/174541
  10. Couper JL. (1981). "Dance Therapy: Effects on Motor Performance of Children with Learning Disabilities". PHYS THER. 61, PP:23-26.
  11. Cruz AL, Sao MP, Mesa TC, Ferrer RL. (2008). "Epidemiology of Prenatal Genetic and Environmental Factors of Mental Retardation in Cuba". MEDICC Review. 10(1), PP:29-36.
  12. Dowling S, Hassan D, McConkey R, Breslin G. (2012). "Examining the relationship between physical activity and the health and well-being of people with intellectual disabilities: A literature review". [Internet]. Available from: http://european-research.org/wp content/uploads/2015/02/Physical-Activity-and-Health-Literature-Review.pdf
  13. Gentile JP, Cowan AE, Smith AB. (2015). "Physical Health of Patients with Intellectual Disability". ADVANCES IN LIFE SCIENCES AND HEALTH, 2(1), PP:91-102.
  14. Ghasemi Gh A, Rahimi N, Khalil Tahmasebi R. (2016 ). "The effects of rebound exercises on health-related physical fitness in educable children with mental retardation". SADRA MEDICAL SCIENCES JOURNAL   FALL, 4(4), PP:231-244.
  15. Gillespie M. (2003). "Cardiovascular Fitness of Young Canadian Children with and without Mental Retardation". Education and Training in Developmental Disabilities, 38(3), PP:296-301.
  16. Khalili MA, Elkins MR. (2009). "Aerobic exercise improves lung function in children with intellectual disability: a randomised trial". AUST J PHYSIOTHER, 55, PP:171-175.
  17. Knickter AJ, Renshaw I, Oldman ARH, Cairns SP. (2011). "Interactive processes link the multiple symptoms of fatigue in sport competition". Sports Med, 41(4), PP:307-328.
  18. Kokaridas D, Sidiropoulou M, Patsiaouras A. (2011). "The Effect of a Traditional Dance Training Program on Dynamic Balance of Individuals With Mental Retardation". Article in The Journal of Strength and Conditioning Research. DOI: 10.1519/JSC.0b013e31821c2494· Source: PubMed. PP:191-198. 
  19. Kozub FM. (2003). "Explaining Physical Activity in Individuals with Mental Retardation: An Exploratory Study". Education and Training in Developmental Disabilities, 38(3), PP:302-313.
  20. Kroutsevich TU. (2003). "Theory and methods of physical education". Kiev: Olmpiskaya Literatoura, PP:261-263. In Russian. 
  21. Litosh NL. (2002). "Adaptive Physical Education: Educational and psychological characteristics of children with developmental disorders". Moscow: SportAkademPress, PP:16-21. In Russian.
  22. Lotan M. (2007). "Quality Physical Intervention Activity for Persons with Down Syndrome". TheScientificWorldJOURNAL, 7, PP:7-19.
  23. Meredith R, Kathryn G. (1996). "Effects of dance/movement therapy: a meta-analysis". The Arts in Psychotherapy, 23(3), PP:249-260.
  24. Miclea D, Peca L, Cuzmici Z, Pop IV. (2015). "Genetic testing in patients with global developmental delay/intellectual disabilities". Clujul Medical, 88(3),: 288-292.
  25. Nandhini P. (2013)." Effect Of Aerobic Dance Training On Maximal Oxygen Uptake (Vo2max) Of College Women". INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT, 2(6), PP:823-827.
  26. Rastogi R, Silver E. (2014). "Association of Music with Stress, Test Anxiety, and Test Grades Among High School Students". Journal of Young Investigators, 26(5), PP:32-38.
  27. Riggen K, Ulrich D. (1993). "The Effects of Sport Participation on Individuals With Mental Retardation". ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY, 10, PP:42-51.
  28. Saarman E. (2006). "Symposium looks at therapeutic benefits of musical rhythm Stanford University News Service": (650)724-6184. [Internet]. Available from: http://news.stanford.edu/pr/2006/pr-brainwave-053106.html
  29. Shields N, Taylor NF, Dodd KJ. (2008). "Effects of a community-based progressive resistance training program on muscle performance and physical function in adults with Down syndrome: a randomized controlled trial". Arch Phys Med Rehabil, 89, PP:1215–1220.
  30. Surujlal J. (2013). "Music and Dance as Learning Interventions for Children with Intellectual Disabilities". Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), PP: 68-75.
  31. Trappe HJ. (2012). "Music and medicine: The effects of music on the human being". Applied Cardiopulmonary Pathophysiology, 16, PP:133-142.
  32. Venugopal R. (2012)."The Effect of a Ten-Week Physical Education Training Programme on Mentally Retarded Children". The Asian Man, 6(2), PP:166-170.
  33. Walkley J, Lante K. (2009). "Promoting Health: Knowledge and Strategies for Developing Successful Heath Programs". [Internet]. Available from: https://www.asid.asn.au/Portals/0/Conferences/45thBrisbane/Conference%20Papers/Walkley&Lante_Wed_1415_Health_Promotion96.pdf
  34. Wan CY, Rüber T, Hohmann A, Schlaug G. (2010). "The Therapeutic Effects of Singing in Neurological Disorders". Music Percept. 27(4), PP:287–295.
  35. Yılmaz I, Ergu N, Konukman F, Agbuğa B, Zorba E. (2009). "The Effects of Water Exercises and Swimming on Physical Fitness of Children with Mental Retardation". Journal of Human Kinetics: Section II – Sport Training & Recreation, 21, PP:105‐111.