بررسی زمان‌بندی و الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه‌ای بازیکنان نخبۀ تنیس روی میز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه در حین اجرای ضربۀ فورهند تاپ اسپین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 . دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 . دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سندروم گیرافتادگی شانه، فعالیت عضلات اسکپولوهومرال در ورزش‌هایی همانند رشتۀ تنیس روی میز که در آنها دست بالاتر از سطح شانه فعالیت می‌کند، با تغییراتی همراه بوده و به لحاظ نظری این تغییرات مربوط به تغییر در استراتژی‌های برنامۀ حرکتی است. یکی از مقیاس‌های مهم بررسی هماهنگی عضلانی و کنترل حرکتی در عضلات کمربند شانه‌ای، مطالعه دربارۀ زمان‌بندی فعال شدن عضلات است. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت زمان فعال شدن و غیرفعال شدن عضلات و الگوی فعال شدن عضلات کمربند شانه‌ای بازیکنان نخبۀ تنیس‌ روی ‌میز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه است. بدین‌منظور، 30 بازیکن نخبۀ تنیس روی میز مرد 20 تا 28 سال در دو گروه 15 نفرۀ دارای سندروم (میانگین سن= 1/65±(25/12 و بدون سندروم گیرافتادگی شانه (میانگین سن =55/1±43/24) به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و از سمت برتر اندام فوقانی نمونه‌ها، زمان‌بندی فعالیت عضلات فوق‌خاری، ذوزنقه‌ای فوقانی، ذوزنقه‌ای تحتانی، دندانه‌ای قدامی، دوسر بازویی و دلتویید قدامی، توسط دستگاه الکترومایوگرافی سطحی در حین ضربۀ فورهند تاپ‌اسپین تنیس ‌روی ‌میز اندازه‌گیری شد. پس از محرز شدن طبیعی بودن داده‌ها توسط آزمون شاپیرو-ویلک، از آزمون تی‌مستقل برای مقایسۀ نتایج دو گروه توسط نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. نتایج آزمون تی‌ مستقل نشان داد که عضلات دندانۀ قدامی (P=0/001) و ذوزنقۀ فوقانی (P=0/004) به‌ترتیب به‌طور معناداری در گروه مبتلا دیرتر و زودتر نسبت به گروه سالم شروع به فعالیت می‌کند. همچنین الگوی فعال شدن عضلات در گروه بیمار به نسبت گروه سالم دستخوش تغییراتی شده بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد عضلات ثبات‌دهندۀ کتف در ورزشکاران رشته‌های بالای سر که دارای علائم گیرافتادگی شانه هستند، از لحاظ زمان‌بندی دچار اختلال می‌شود و این فرض را که سندروم گیرافتادگی شانه ممکن است با اختلال عملکرد از نظر زمان‌بندی و هماهنگی فعالیت عضلات اسکپولاتوراسیک و گلنوهومرال مرتبط باشد، تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Timing and Movement Pattern of the Shoulder Muscles of the Elite Table Tennis Players with and without Shoulder Impingement Syndrome during the Performance of Forehand Topspin

نویسندگان [English]

  • Nazanin Meghdadi 1
  • Ali Yalfani 2
  • Hooman Minoonejad 3
1 . PhD of Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sport Injuries and Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Injuries and Biomechanics, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Associate Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Shoulder impingement syndrome is associated with alterations in scapulohumeral muscles activity in sports such as table tennis in which hands operate higher than shoulder level and these changes are theoretically related to a change in the motor program strategies. One of the important scales of investigating muscular coordination and motor control in shoulder muscles is the study of the timing of muscle activation. The aim of this study was to examine the difference between muscle activity and inactivity and the activation pattern of the shoulder muscles in the elite table tennis players with and without shoulder impingement syndrome. In this study, 30 male elite table tennis players (age: 20-28 years old) were purposively categorized into 2 groups: with syndrome (n=15, mean age=25.12±1.65) and without shoulder impingement syndrome (n=15, mean age=24.43±1.55). The timing of the activity of the supraspinatus, upper trapezius, lower trapezius, serratus anterior, anterior deltoid and biceps brachii muscles of the dominant upper limb were measured by surface electromyography during table tennis forehand topspin. Shapiro–Wilk test was used to check the normal distribution of the data; then, independent sample t test was used to compare the results of the two groups using SPSS 20 at P<0.05. The results of independent t test showed that serratus anterior (P=0.001) and upper trapezius (P=0.004) were significantly activated sooner and later in the patient group than the healthy group. Also, the muscle activation pattern changed in the patient group compared with the healthy group. These results showed that the function of scapular stabilizing muscles in athletes of overheard throwers fields who had should impingement symptoms is temporally disturbed, and confirms the assumption that shoulder impingement syndrome may be associated with dysfunction of timing and activity coordination of the scapulothoracic and glenohumeral muscles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forehand Topspin
  • muscle activation pattern
  • Shoulder Impingement Syndrome
  • Surface Electromyography
  • Table Tennis
  • Timing of Muscle Activation
1.   Wörtler K. Shoulder injuries in overhead sports. Der Radiologe. 2010;50(5):453-9.

2.   Kondrič M, Matković B, Furjan-Mandić G, Hadžić V, Dervišević E. Injuries in racket sports among Slovenian players. Collegium antropologicum. 2011;35(2):413-7.

3.   Ayatollahi K, Okhovatian F, Kalantari K, Baghban AA. A comparison of scapulothoracic muscle electromyographic activity in subjects with and without subacromial impingement syndrome during a functional task. Journal of bodywork and movement therapies. 2017;21(3):719-24.

4.   Struyf F, Cagnie B, Cools A, Baert I, Van Brempt J, Struyf P, et al. Scapulothoracic muscle activity and recruitment timing in patients with shoulder impingement symptoms and glenohumeral instability. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2014;24(2):277-84.

5.   Reeser JC, Joy EA, Porucznik CA, Berg RL, Colliver EB, Willick SE. Risk factors for volleyball-related shoulder pain and dysfunction. Pm&r. 2010;2(1):27-36.

6.   Nodehi Moghadam A, Rouhbakhsh Z, Ebrahimi I, Salavati M, Jafari D, Mohammadi Z. Shoulder Girdle Muscles Endurance in Subjects with and without Impingement Syndrome. Journal of Rehabilitation. 2011;12(2):56-63, [In Persian].

7.   Hotta GH, Santos AL, McQuade KJ, de Oliveira AS. Scapular-focused exercise treatment protocol for shoulder impingement symptoms: Three-dimensional scapular kinematics analysis. Clinical Biomechanics. 2018;51:76-81.

8.   Lawrence RL, Braman JP, LaPrade RF, Ludewig PM. Comparison of 3-dimensional shoulder complex kinematics in individuals with and without shoulder pain, part 1: sternoclavicular, acromioclavicular, and scapulothoracic joints. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2014;44(9):636-45.

9.   Lin J-J, Wu Y-T, Wang S-F, Chen S-Y. Trapezius muscle imbalance in individuals suffering from frozen shoulder syndrome. Clinical rheumatology. 2005;24(6):569-75.

10. Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Physical therapy. 2000;80(3):276-91.

11. Kibler WB. Shoulder rehabilitation: principles and practice. Medicine and science in sports and exercise. 1998;30(4 Suppl):S40-50.

12. Lopes AD, Timmons MK, Grover M, Ciconelli RM, Michener LA. Visual scapular dyskinesis: kinematics and muscle activity alterations in patients with subacromial impingement syndrome. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2015;96(2):298-306.

13. Wadsworth D, Bullock-Saxton J. Recruitment patterns of the scapular rotator muscles in freestyle swimmers with subacromial impingement. International journal of sports medicine. 1997;18(08):618-24.

14. Phadke V, Ludewig PM. Study of the scapular muscle latency and deactivation time in people with and without shoulder impingement. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2013;23(2):469-75.

15. Hertling D, Kessler RM. Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

16. Reeser JC, Verhagen E, Briner WW, Askeland T, Bahr R. Strategies for the prevention of volleyball related injuries. British journal of sports medicine. 2006;40(7):594-600.

17. Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods. 2007;39(2):175-91.

18. Mousavi SJ, Parnianpour M, Abedi M, Askary-Ashtiani A, Karimi A, Khorsandi A, et al. Cultural adaptation and validation of the Persian version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) outcome measure. Clinical rehabilitation. 2008;22(8):749-57.

19. Gummesson C, Atroshi I, Ekdahl C. The disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) outcome questionnaire: longitudinal construct validity and measuring self-rated health change after surgery. BMC musculoskeletal disorders. 2003;4(1):11.

20. Paavola M, Malmivaara A, Taimela S, Kanto K, Järvinen TL. Finnish Subacromial Impingement Arthroscopy Controlled Trial (FIMPACT): a protocol for a randomised trial comparing arthroscopic subacromial decompression and diagnostic arthroscopy (placebo control), with an exercise therapy control, in the treatment of shoulder impingement syndrome. BMJ open. 2017;7(5):e014087.

21. Zonnor Z, Farahpour N, Jafarnezhadgero A. Timing and Activation Intensity of Shoulder Muscles during Handball Penalty Throwing in Subjects with and without Shoulder Impingement. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2017;13(1):36-43; [In Persian].

22. Magee DJ. Orthopedic physical assessment: Elsevier Health Sciences; 2013.

23. Merletti R, Rau G, Disselhorst-Klug C, Stegeman D, Hägg G. Surface electromyography for the Non-invasive assessment of muscles (SENIAM). Biomedical health and research program (BIOMED II) of the European union2016.

24. Kibler WB, Chandler TJ, Shapiro R, Conuel M. Muscle activation in coupled scapulohumeral motions in the high performance tennis serve. British journal of sports medicine. 2007;41(11):745-9.

25. Barden J, Balyk R, Raso V, Moreau M, Bagnall K. Atypical shoulder muscle activation in multidirectional instability. Clinical neurophysiology. 2005;116(8):1846-57.

26. Lewis JS, Green AS, Dekel S. The aetiology of subacromial impingement syndrome. Physiotherapy. 2001;87(9):458-69.

27. Michener LA, McClure PW, Karduna AR. Anatomical and biomechanical mechanisms of subacromial impingement syndrome. Clinical biomechanics. 2003;18(5):369-79.

28. Souza TA. Sports injuries of the shoulder: conservative management: Churchill Livingstone; 1994.

29. McClure PW, Michener LA, Sennett BJ, Karduna AR. Direct 3-dimensional measurement of scapular kinematics during dynamic movements in vivo. Journal of shoulder and elbow surgery. 2001;10(3):269-77.

30. Kebaetse M, McClure P, Pratt NA. Thoracic position effect on shoulder range of motion, strength, and three-dimensional scapular kinematics. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1999;80(8):945-50.

31. Cools AM, Witvrouw EE, Declercq GA, Danneels LA, Cambier DC. Scapular muscle recruitment patterns: trapezius muscle latency with and without impingement symptoms. The American journal of sports medicine. 2003;31(4):542-9.

32. Moraes GF, Faria CD, Teixeira-Salmela LF. Scapular muscle recruitment patterns and isokinetic strength ratios of the shoulder rotator muscles in individuals with and without impingement syndrome. Journal of shoulder and elbow surgery. 2008;17(1):S48-S53.

33. Phadke V, Camargo P, Ludewig P. Scapular and rotator cuff muscle activity during arm elevation: a review of normal function and alterations with shoulder impingement. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2009;13(1):1-9.

34. Santos MJ, Belangero WD, Almeida GL. The effect of joint instability on latency and recruitment order of the shoulder muscles. Journal of electromyography and kinesiology. 2007;17(2):167-75.

35. Soderberg GL, Knutson LM. A guide for use and interpretation of kinesiologic electromyographic data. Physical therapy. 2000;80(5):485-98.