نویسنده = ناصری، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة دو وضعیت حرکتی فانکشنال در ارزیابی حس عمقی مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 123-257

رٌز فولادی؛ رضا رجبی؛ نسرین ناصری