نویسنده = ملک محمدی، مینوش
تعداد مقالات: 1
1. رابطه آسیب های عملکردی با ساختار اندام فوقانی در والیبالیست های سوپر لیگ کشور

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-81

حیدر صادقی؛ مینوش ملک محمدی