نویسنده = کردی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-64

محمدرضا کردی؛ لیلا انوشه؛ سارا خداداده؛ نیکو خسروی؛ بهرام سنگلجی