نویسنده = رحمانی، پگاه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب‌ماندگان ذهنی با و بدون سندروم داون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-113

پگاه رحمانی؛ حسین شاهرخی