نویسنده = شاه حیدری، ساره
تعداد مقالات: 5
1. اثر سه هفته برنامۀ تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-51

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


2. مقایسۀ دامنۀ حرکتی مفاصل و قدرت ایزومتریک عضلات اندام تحتانی در ورزشکاران دختر با و بدون ولگوس داینامیک زانو

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-101

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


3. مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ جعفر واقفی؛ ساره شاه حیدری


4. بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-71

علی اصغر نورسته؛ رضا حسینی؛ حسن دانشمندی؛ ساره شاه حیدری


5. مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-17

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حمید محبی