نویسنده = داودی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با استقامت قلبی ـ تنفسی و چابکی پسران دانش آموز 12 تا 14 سال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

سید حامد موسوی؛ بهنام قاسمی؛ محسن داودی