نویسنده = رحمانی، دنیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-72

امیر حیاتی؛ نادر فرهپور؛ دنیا رحمانی