نویسنده = علی دارچینی مراغه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة پارامترهای نقش پا در حالت استاتیک و دینامیک در کودکان دچار اضافه وزن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-18

امیرحسین براتی؛ رضا عظیمی؛ حسین نبوی نیک؛ محسن علی دارچینی مراغه