نویسنده = نورسته، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. اثر سه هفته برنامۀ تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-51

ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی