نویسنده = آقایاری، آذر
تعداد مقالات: 2
2. مقایسۀ شدت استئوآرتریت زانو و پیامدهای آن در دوندگان استقامتی پیشکسوت و افراد غیرورزشکار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-117

محمد حسین حمیدی؛ محمدعلی سمواتی شریف؛ آذر آقایاری