نویسنده = مرادی، لیلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره برنامة تمرینی پیلاتس بر عملکرد و درد بیماران فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-53

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ لیلی مرادی