نویسنده = دانشمندی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدحسین علیزاده؛ حسن دانشمندی


2. مطالعه هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-87

فاطمه کرانیان؛ حسن دانشمندی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نادر رهنما