نویسنده = علیزاده، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامۀ جامع گرم کردن فیفا +11 بر عملکرد و آمادگی جسمانی بازیکنان نوجوان مرد فوتبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-36

مصطفی زارعی؛ محمدحسین علیزاده؛ نادر رهنما؛ توحید سیف برقی