نویسنده = محمدزاده اصل، رعنا
تعداد مقالات: 1
1. اثر خستگی بر حداکثرنیروی عمودی عکس العمل زمین در زنان با راستاهای متفاوت زانو در پرش و فرود تک پا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 185-196

رعنا محمدزاده اصل؛ سید صدرالدین شجاع الدین