نویسنده = رحمانی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نمرات آزمون های عملکردی تارارا در پسران با و بدون ناهنجاری های زانوی ضربدری و پرانتزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-215

فهیمه رحمانی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافت کار