دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-150 (نشریه طب ورزشی) 
3. تأثیر وضعیت قرارگیری پا بر ارتفاع پرش عمودی درجا

صفحه 37-90

آزاده درودگر؛ خلیل خیامباشی؛ وحید ذوالاکتاف


6. بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان رشتة تربیت بدنی

صفحه 81-174

مریم پاکروان؛ منصور صاحب الزمانی؛ کوروش قهرمان تبریزی