دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-150 (نشریه طب ورزشی)