دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-146 (پاییز و زمستان) 
3. تأثیر خستگی عضلۀ چهارسر ران بر تعادل پویا هنگام راه رفتن

صفحه 35-49

خلیل خیام باشی؛ محسن رازقی؛ آرام ابوالقاسم نژاد؛ حسین مجتهدی


4. تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت، تعادل و کیفیت زندگی بیماران MS

صفحه 51-64

محمدرضا کردی؛ لیلا انوشه؛ سارا خداداده؛ نیکو خسروی؛ بهرام سنگلجی