دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-146 (بهار و تابستان) 
4. آسیب های زنان والیبالیست نخبه ایران

صفحه 55-71

نادر رهنما؛ اعظم بارانی؛ مریم رهنما


5. تشخیص ناهنجاری های ستون فقرات با استفاده از نشانگرهای نصب شده روی زوائد خاری

صفحه 73-89

محمد یوسفی؛ سعید ایل بیگی؛ ناصر مهرشاد؛ محمداسماعیل افضل پور


6. بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی در مورد علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس

صفحه 91-101

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی؛ محمدرضا نیک نژاد


7. مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

صفحه 103-114

زهرا مهدوی جعفری؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف؛ منصور صاحب الزمانی؛ آرزو محمودی نجف آبادی