دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-159 (بهار و تابستان) 
1. نیمرخ آسیب‌های مردان و زنان کاراته‌کای حرفه‌ای ایران

صفحه 21-37

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ علی باقرنظریان؛ محمدرضا باتوانی؛ حمیدرضا صادقی پور


4. مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

صفحه 73-89

حسین شاهرخی؛ حسن دانشمندی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری


8. مقایسۀ تعادل پویا در مردان دارای کف پای متفاوت

صفحه 5-20

وحید قاسمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ کمیل دشتی رستمی