دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-118 (پاییز و زمستان) 
1. مقایسة پارامترهای نقش پا در حالت استاتیک و دینامیک در کودکان دچار اضافه وزن

صفحه 5-18

امیرحسین براتی؛ رضا عظیمی؛ حسین نبوی نیک؛ محسن علی دارچینی مراغه


2. شیوع آسیب های حاد در ورزشکاران دراگون بوت زن حرفه ای ایران

صفحه 19-30

عفت بمبئی چی؛ کیمیا مهدویانی؛ علی باقر نظریان