دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-102 (بهار و تابستان) 
1. تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

صفحه 5-22

فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی؛ محمدحسین علیزاده؛ حسن دانشمندی


5. مطالعه هزینه های مالی آسیب در اندام های مختلف فوتبالیست های لیگ برتر ایران

صفحه 69-87

فاطمه کرانیان؛ حسن دانشمندی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نادر رهنما