دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-101 (پاییز و زمستان) 
3. تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

صفحه 39-51

فرشته حبیبی تیرتاشی؛ منصور اسلامی؛ زینب تازیکه لمسکی؛ عفت حسین زاده