دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-88 (بهار و تابستان) 
3. تأثیر پوسچر سر بر فعالیت میوالکتریک بعضی از عضلات کتف در حرکت ابداکشن شانه

صفحه 33-44

اعظم محمودپور؛ علی اشرف جمشیدی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


4. اثر هشت هفته تمرینات قدرتی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالم

صفحه 45-55

کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی


5. بررسی میزان تعادل در دانش آموزان با قوس افزایش یافتة کایفوز و لوردوز

صفحه 57-71

علی اصغر نورسته؛ رضا حسینی؛ حسن دانشمندی؛ ساره شاه حیدری