دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-162 (بهار وتابستان 94) 
7. مطالعۀ ریتم اسکاپولوهومرال در دانشجویان مبتلا به گردپشتی

صفحه 99-110

مسعود گلپایگانی؛ رحمت الله حیدرپور؛ داریوش خواجوی