مقایسة تعادل پویا در فوتسالیست های زن مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و افراد سالم

نویسندگان

1 دنشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سندرم درد پتلافمورال یکی از آسیب های شایع در مفصل زانو به ویژه در افراد با فعالیت های جسمانی زیاد است. به دلیل ایجاد درد، مهار عضلانی و آثار منفی بر حس عمقی مفصل زانو، این احتمال وجود دارد که این مشکل، کنترل وضعیتی پویا را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق، مقایسة تعادل پویا بین دو گروه مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و افراد سالم بود. در این تحقیق که به روش مقایسه ای انجام شد، 30 زن فوتسالیست و نخبه شرکت کردند، که نیمی از آنان مبتلا به سندرم درد پتلافمورال با میانگین سنی 83/1±73/21 سال و میانگین زمان ابتلا 65/7±26/11 ماه و بقیه سالم با میانگین سنی 77/2±46/21 سال بودند. دو گروه از نظر قد، وزن و شاخص تودة بدنی با هم همگن بودند و از نظر آماری تفاوت معناداری نداشتند (05/0 P>) . کنترل وضعیتی پویای افراد با استفاده از دستگاه بایودکس در دو سطح بی ثباتی کم (6) و زیاد (3) تعیین شد. شاخص های ثباتی ارائه شده شامل شاخص ثباتی کلی، قدامی خلفی و طرفی بود که پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل، داده های بین دو گروه مقایسه شد. نتایج، وجود تفاوت معنادار در هر سه شاخص تعادلی بین دو گروه را در سطح 6 نشان دادند (شاخص کلی 03/0 = P، شاخص قدامی خلفی 02/0 = P و شاخص طرفی 05/0= P)، به طوری که مقایسة میانگین ها بین دو گروه حاکی از بیشتر بودن نوسانات تعادلی در گروه مبتلا بود، ولی در سطح 3 با وجود بیشتر بودن میانگین نوسانات تعادلی در گروه مبتلا، از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. تحقیق حاضر نشان می دهد که تعادل پویا در فوتسالیست های زن مبتلا به سندرم درد پتلافمورال و درد قدامی زانو دچار اختلال است، ولی میزان این اختلال تعادلی، به میزان بی ثباتی و نیازهای کنترل وضعیتی در رابطه با شرایط محیطی وابسته است، به نحوی که در سطوح با ثبات تر که نیازهای کنترل وضعیتی به وضعیت ایستا نزدیک تر است، واکنش های تعادلی ضعیف تر از گروه کنترل عمل می کنند، ولی هر چه سطح، بی ثبات تر و تعادل به وضعیت پویا نزدیک می شود، واکنش های تعادلی افراد مبتلا به گروه کنترل نزدیک می شود. انجام مطالعات بیشتر در سطوح دیگر بی ثباتی در راستای درک هر چه بیشتر واکنش های تعادلی در افراد مبتلا به PFPS کمک کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Dynamic Balance in Female Futsal Players with and Without Patellofemoral Pain Syndrome

نویسندگان [English]

  • negar kourosh fard 1
  • mohamad hossein alizade 2
  • sedighe kahrizi 3
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare dynamic balance in two groups of female futsal players with and without patellofemoral pain syndrome (PFPS). A comparative method was used in this research and the subjects included 30 genius female futsal players. 15 subjects suffered from PFPS with pain duration of 11.26±7.65 months and age of 21.73±1.83 years old, and 15 subjects who did not have PFPS with age of 21.46 ± 2.77 years old. Two groups had no significant differences in their height, weight and BMI (P>0.05). DPC (dynamic postural control) was measured by Biodex system at two instability levels of low (6) and high (3). DPC indices were total (TL), anteroposterior (APL) and mediolateral (MLL). Data were compared by independent t-test between the two groups. Results showed significant differences in all three DPC indexes at level (6) between groups (TL (P=0.03), APL (P=0.02), MLL (P=0.05)) so that the comparison of the means between the two groups revealed higher balance sway in PFPS group at level (6). But at level (3), in spite of higher mean of balance sway in PFPS group, no significant differences were observed between the two groups. This research showed some DPC disorders in female futsal players with PFPS and anterior knee pain. But this balance disorder depends on the amount of instability and DPC demands in different environmental conditions. In more stable conditions in which demands of postural control are closer to static conditions, balance reaction of PFPS group is lower than control group. But in more instable conditions which are closer to dynamic condition, balance reaction of PFPS group is more similar to the control group. Finally, it seems that more investigation is necessary to understand postural control reactions and to assess the relationship between anterior knee pain and DPC at other instability levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodex.
  • Dynamic Postural Control
  • Female Futsal Players
  • Pain
  • Patellofemoral Pain Syndrome